dinsdag, 1. april 2008 - 17:18

Provincie en Wetterskip gaan afvalbedrijven controleren

Leeuwarden

De provincie Fryslân en Wetterskip Fryslân gaan vanaf 2 april meerdere dagen gerichte controles uitvoeren bij autosloperijen en aanverwante bedrijven. Bij de controles worden de bedrijven gecontroleerd op de naleving en uitvoering van de vergunningsvoorschriften die milieuhygiënische risico’s moeten voorkomen.

Met de controles willen provincie en waterschap vooral vaststellen hoe de bedrijven in deze sector omgaan met ‘afval’, ofwel materialen die voor vernietiging aan de bedrijven worden aangeboden. De provincie kijkt daarbij naar naleving van de acceptatiebepalingen uit de Wet Milieubeheer (WM), waarvoor de provincie het bevoegde gezag is. Het Wetterskip controleert de naleving van de lozingseisen- en voorzieningen uit de Wet verontreiniging Oppervlaktewater (WVO), waarvoor zij bevoegd gezag is.

Om de samenwerking tussen de verschillende handhavingpartners in Fryslân - zoals politie, waterschap, provincie en gemeenten - te optimaliseren worden regelmatig gezamenlijke handhavingcontroles gehouden. Vergelijkbare handhavingacties gaan meerdere malen per jaar herhaald worden, waarbij steeds gekozen wordt voor wisselende handhavingthema’s.

In de provincie Fryslân zijn ca. 140 bedrijven werkzaam die zich specifiek bezig houden met het be- en verwerken van afvalstoffen, waaronder bijvoorbeeld demontage van autowrakken. Bij de inname van autowrakken moet het bedrijf aan een aantal ‘’administratieve’’ voorschriften voldoen en gegevens over het wrak registreren.

Bij de demontage van het wrak worden vervolgens de gedemonteerde materialen gesorteerd. Daarna worden de niet-herbruikbare materialen afgevoerd. Dit moet op een milieuvriendelijke manier gebeuren. Daarbij is bijvoorbeeld van belang dat het bedrijf voorkomt dat vloeistoffen uit het wrak wegvloeien naar grond- of oppervlaktewater. Alle bedrijven hebben een vergunning van provincie en Wetterskip op basis van één beide genoemde wetten (WM en WVO).
Provincie:
Tag(s):