vrijdag, 27. juni 2008 - 11:23

Provincie Fryslân baggert deel Prinses Margriet kanaal

De provincie Fryslân heeft het Prinses Margriet kanaal tussen Warten en het Pikmeer uitgebaggerd tot een diepte van 4,90 meter. In totaal is er 140.000 m3 verdiepingsgrond, waarvan een klein deel baggerslib, vrijgekomen. Hiervan heeft Wetterskip Fryslân 90.000 m3 hergebruikt voor ophoging van de kaden langs de Kromme Ee. De rest is overgebracht naar het onderwaterdepot Wijde Ee bij Burgum. Dit depot krijgt voor een deel een natuurfunctie en voor een deel een recreatieve invulling.

Baggeren is noodzakelijk omdat vaarwegen van nature aanslibben. In het geval van het PM-kanaal is er bovendien sprake van opwaardering van een vaarroute. In 2011 zal het hele kanaal 4,90 meter diep moeten zijn, zodat het geschikt is voor grotere binnenvaartschepen.
Ook zorgt baggeren voor helder water en verhoogt het de waterkwaliteit. Nederland en daarmee ook Fryslân maken deel uit van de grote rivierendelta. Een kwart van de Nederlandse bagger uit de binnenvaarwegen komt uit Fryslân. De sliblaag groeit met enkele centimeters per jaar. Als we niet baggeren betekent dat, dat Fryslân over enkele tientallen jaren zodanig aangeslibd is dat scheepvaart niet meer mogelijk is.

Naast de ophoging van de kaden zijn in de Kromme Ee (nabij de Alde Feanen) ook natuurvriendelijke oevers aangelegd. Door de aanleg van natuurvriendelijke oevers ontstaat meer ruimte voor water en kunnen te water geraakte dieren (bijv. reeën) eenvoudiger uit het kanaal klimmen. Voor de vaarweggebruiker heeft een dergelijke constructie het voordeel van golfdemping. Ook geeft het vanaf het water een natuurlijker uitzicht op het land. Voorheen was de oever beschermd door een verticale damwandconsructie.
Provincie:
Tag(s):