woensdag, 2. juli 2008 - 11:25

Provincie investeert half miljoen euro in Limburgse kloosters

Maastricht

De Provincie Limburg trekt een half miljoen euro extra uit om de Limburgse klooster gebouwen in stand te houden, daartoe hebben Gedeputeerde Staten besloten.

Bij de verdeling van de financiële middelen wordt voorrang gegeven aan kloosters die rijksmonument zijn en die leeg staan of naar verwachting binnen nu en vijf jaar hun religieuze functie verliezen. Voor deze kloosters wordt uiterlijk in september 2008 een ‘Conserveringsregeling Kloosters’ vastgesteld door GS. Deze regeling ondersteunt de eigenaren in het wind –en waterdicht houden van een klooster. Daarmee wordt voorkomen dat kloosters (verder) in verval raken. Voor deze regeling is een bedrag van € 250.000,- beschikbaar en geldt een looptijd van drie jaar.

Tevens wordt voor deze kloosters de komende twee jaar ingezet op een structurele bijdrage aan het proces van herbestemming. Per klooster wordt daarvoor een plan van aanpak gemaakt waarin de herbestemming, de mogelijkheden op de verschillende beleidsterreinen (o.a. economie, leisure, toerisme en gebiedsontwikkeling) en de rol van de Provincie concreet worden gemaakt. Hiervoor is € 50.000,- gereserveerd.

Een beperkt aantal leegstaande kloosters, waarvoor al plannen voor herbestemming bestaan, zal met het resterende bedrag van € 200.000,- worden ondersteund.
Provincie:
Tag(s):