woensdag, 30. januari 2008 - 9:23

Provincie stelt geld beschikbaar voor verplaatsen van boerenbedrijf

Groningen

Boeren die hun bedrijf willen verplaatsen kunnen hiervoor subsidie ontvangen van de provincie Groningen met de nieuwe beleidsregel Verplaatsing Grondgebonden Agrarische Bedrijven.

Met deze regeling wil de provincie boeren tegemoet komen die een grondgebonden agrarisch bedrijf hebben in de Ecologisch Hoofdstructuur (EHS). De regel treedt in werking op 1 februari 2008.

Vanwege hun bijzondere ligging in of bij de EHS kunnen deze boeren hun bedrijf niet uitbreiden. De financiële bijdrage geeft ze de mogelijkheid om hun bedrijf ergens anders voort te zetten. Voorwaarden zijn dat tenminste vijftig procent van de gronden gelegen moeten zijn in de EHS, en dat de boeren de landbouwgrond verkopen aan de provincie Groningen. Deze regeling draagt bij aan de realisatie van de EHS.

Behalve in de EHS geldt deze beleidsregel in landinrichtingsgebieden, gebieden planmatige kavelruil en gebieden waarvoor een aankoopstrategieplan is vastgesteld. Daarnaast geldt de regeling voor een positief beoordeelde kandidaat voor inplaatsing melkveehouderij Veenkoloniën.

De subsidiebijdrage is maximaal € 400.000,- en is aan voorwaarden verbonden. Zo subsidieert de provincie hooguit veertig procent van het verschil in waarde tussen het nieuwe en oude bedrijf, en is de totale subsidie nooit meer dan vijfentwintig procent van de totale aankoopsom van het te verlaten bedrijf (grond en huiskavel met gebouwen).
Provincie:
Tag(s):