donderdag, 13. maart 2008 - 21:45

Provincie wil meer rekening houden met gemeenten

Assen

De provincie Drenthe gaat meer investeren in de samenwerking met de Drentse gemeenten op de beleidsterreinen cultuur, welzijn en zorg. Dat voornemen heeft het college van gedeputeerde staten geuit in een brief aan provinciale staten.

Bij de voorbereiding van nieuwe beleidsnota’s wil het college meer rekening houden met de wensen van de gemeenten. Aanleiding is het verschijnen van het rapport In Communi dat in opdracht van college van GS en onder verantwoordelijkheid van het Onderzoeksbureau CWZ werd geschreven door Bureau BeleidSupport.

"In communi" bevat de resultaten van onderzoek naar de beoordeling door Drentse gemeenten van provinciaal beleid op het gebied van cultuur, welzijn en zorg. De uitkomsten van dit onderzoek laten een gemengd beeld zien. Wat vooral opvalt is dat de laatste jaren zich in positieve zin een verschuiving heeft voorgedaan in de verwachtingen en de waardering door gemeenteambtenaren en –bestuurders over de rol van de provincie.

De gemeenten toonden zich in het bijzonder tevreden over de samenwerking op het gebied van jeugdzorg en cultuurbeleid. Ook over de provinciale medewerking aan de invoering van de Wet op Maatschappelijke Ondersteuning zijn de gemeenten positief. Toch vinden de gemeenten de provincie in veel andere gevallen nog steeds te sturend, en is men van mening dat er meer helderheid zou moeten komen over de verdeling van rollen en verantwoordelijkheden. Ook is er weinig steun onder de Drentse gemeenten voor de provinciale wijze van regievoeren waarbij te eenzijdig op resultaat gestuurd wordt.

De gemeenten geven in het onderzoek verder aan dat men vooral voortaan samen met de provincie vanaf de start plannen wil maken op het gebied van cultuur, musea en sociaal beleid. Dit vanuit een gelijkwaardige verhouding tussen gemeenten en provincie. Dit sluit aan bij de manier van werken zoals het college in het huidige collegeprogramma heeft verwoord. In ‘Kiezen voor de kracht van Drenthe’, het collegeprogramma voor de jaren 2007-2011 geeft het college aan dat zij bij het ontwikkelen van nieuwe beleidskaders niet langer met ‘vooraf dichtgetimmerde plannen’ naar de gemeenten wil toegaan voor samenwerking en afstemming. Het college ziet in het rapport dan ook vooral een bevestiging om door te gaan op de ingeslagen weg.
Provincie:
Tag(s):