vrijdag, 18. april 2008 - 22:55

Provincie zet zich in voor stages

Lelystad

Èr moeten voldoende stagemogelijkheden voor de Flevolandse jongeren komen. Dat staat in de Stagenota Flevoland 2008-2011, die door Gedeputeerde Staten is vastgesteld en waarvoor bijna drie ton wordt vrijgemaakt. De provincie richt zich met name op stages voor de MBO-leerlingen op niveau 1 en 2 en op de allochtone stagezoekers, omdat het voor die groepen het moeilijkst blijkt te zijn om een goede stageplek te vinden.

In de stagenota zijn 17 acties opgenomen. Deze acties richten zich op: beroepskeuze en arbeidsmarktperspectieven, opleiding, de achterstandspositie van allochtone jongeren en het vinden en behouden van stage aanbieders. Om deze acties uit te voeren wordt een speciale stagestuurgroep opgericht met vertegenwoordigers van het beroepsonderwijs.

De provincie gaat met allochtone jongeren in gesprek om concrete acties op te zetten om meer stageplaatsen te krijgen. Ook het succesvolle project Flevotalent wordt voortgezet.

Juist voor jongeren die een beroepsopleiding hebben gekozen is het essentieel om zich met een stage goed voor te kunnen bereiden op hun toekomstige vak. In de stagenota wordt na een algemene beschrijving concreet ingegaan op de knelpunten. Om de knelpunten aan te pakken werkt de provincie nauw samen met de betrokken- of belanghebbende partijen, waardoor er een gezamenlijke beweging op gang komt om de problemen op te lossen. De stagenota heeft een looptijd van drie jaar.

Andries Greiner, gedeputeerde Economische Zaken en voorzitter van het Provinciaal Platform Arbeidsmarkt Flevoland (PPA): “Stages vormen dikwijls het bepalende onderdeel van een beroepsopleiding. Niet alleen komen theorie en praktijk bij elkaar, maar kennismaken met een werkorganisatie levert ook een ervaring op als toekomstig medewerker.�

De stagenota wordt in juni 2008 vastgesteld door Provinciale Staten.
Provincie:
Tag(s):