vrijdag, 23. mei 2008 - 16:49

Raad stemt in met raamovereenkomst krachtwijken

Den Haag

De raad stemde tijdens zijn raadsvergadering van donderdag 22 mei unaniem in met het Raadsovereenkomst Investeringsprogramma Krachtwijken. Een aantal raadsfracties had specifieke wensen die zij indiende door middel van moties en amendementen.

De PvdA-fractie diende vier moties in die door de raad zijn ingestemd. Daarmee stemden zij in met de invoering van zogenaamde vouchers waarmee de krachtwijken zelf 4.1 miljoen kan besteden dat bestemd is voor bewonersparticipatie. Ook krijgen alle Haagse krachtwijken Jongeren Toezicht Teams

De raamovereenkomst rekent ook op geld dat vanuit het Rijk beschikbaar is gesteld voor het aanpakken van Krachtwijken. Verschillende fracties, waaronder de SP en VVD vragen zich af wat de gevolgen kunnen zijn, mocht er achteraf geen geld beschikbaar te komen vanuit het Rijk. De VVD-fractie dient daartoe een motie in waarin wordt gevraagd tijdens de begrotingsbehandeling bijgestelde plannen voor te stellen indien het Rijk geen steun biedt. De fractie van GroenLinks vraagt meer aandacht voor groen in de krachtwijken. De motie die zij daartoe indienen, is door de gehele raad ingestemd.

Bij de uitvoering van de verschillende actieplannen leggen raadsfracties ook graag de nadruk op het belang van betrokkenheid van burgers. De VVD-fractie wil vooral ook zoeken naar manieren om ook die burgers bij de uitvoering te betrekken die nog niet bekend zijn in oude netwerken van bewonersorganisaties. ChristenUnie-SGP en de Islam Democraten merken op dat deze betrokkenheid ook gewaarborgd kan worden door onder meer ook de religieuze instellingen als platform te gebruiken.

De raad behandelde ook het voorstel inzake de financiële dekking van het plan voor de Boulevard Scheveningen. Politieke Partij Scheveningen zegt verheugd te zijn over het onderdeel over de versterking van de zeewering, maar minder tevreden te zijn over de plannen voor de verandering van de infrastructuur. De CDA-fractie wijst erop in het voorstel het belang van het onderdeel over de zeewering zwaarwegend te vinden, waaraan de andere onderdelen aan ondergeschikt zijn. De raad stemde in met het voorstel.
Provincie:
Tag(s):