donderdag, 31. januari 2008 - 17:10

Reacties van het college burgemeester en wethouders op anonieme brief

Op donderdag 24 januari jl. heeft de gemeentesecretaris van de gemeente Almere een anonieme brief ontvangen. In deze brief wordt door, naar eigen zeggen, ambtenaren van deze gemeente het gebruik van de dienstauto/taxi door leden van het college van burgmeester en wethouders aan de orde gesteld.

Aannemende dat het hier daadwerkelijk gaat om een of meerdere ambtenaren, betreuren wij het dat deze geen gebruik hebben gemaakt van de binnen de gemeente geldende klokkenluidersregeling. Deze regeling beschermt de anonimiteit van de klagers, maar kent ook zorgvuldigheidsregels naar andere betrokkenen; in dit geval de leden van ons college.

Daar het hier de integriteit van ons bestuur raakt, achten wij het ongewenst dat hierover ook maar enige twijfel bestaat. Over het gebruik van dienstauto/taxi bestaan heldere afspraken. Zo worden, waar mogelijk, de kosten van het vervoer voor de nevenfuncties gedeclareerd bij de betrokken organisaties.

Onze gemeente voert, in verhouding tot andere grotere gemeenten en provinciën, een terughoudend beleid tot het gebruik van de dienstauto. Dit is een bewuste keuze geweest. Dit laat echter onverlet dat leden van het college voor de gemeente Almere 24 uur per dag, en zeven dagen per week beschikbaar en in functie zijn. Werk en privé van bestuurders is daarbij niet in alle gevallen in strikte zin te scheiden.

Naar de opvatting van ons college schetsen de opstellers van de anonieme brief een onjuist en zeker ook onvolledig beeld over het gebruik van dienstauto/taxi. Hiermee wordt de integriteit van ons college in twijfel getrokken. Wij willen hierover geen misverstand laten bestaan; daarom zullen wij ervoor zorgdragen dat alle relevante informatie over de regels en het feitelijke gebruik van de dienstauto/taxi toegankelijk zal zijn. Ten overvloede merken wij op dat uit de reguliere controles geen onregelmatigheden zijn gebleken.

Geheel los van bovenstaande maken wij gebruik van de gelegenheid u te informeren over het gegeven dat er op landelijk niveau een discussie plaatsvindt over de fiscale aspecten van het gebruik van de dienstauto ten behoeve van nevenfuncties. Deze discussie raakt ook onze gemeente.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Almere,
de secretaris, de burgemeester,
B.M. Arnold A. Jorritsma-Lebbink
Provincie:
Tag(s):