dinsdag, 25. november 2008 - 8:46

Rechter doet uitspraak over Renkumse Heide

Renkum

De rechtbank heeft besloten de door de gemeente Renkum verkregen ontheffing van de Flora- en faunawet, niet te schorsen. De schorsing was aangevraagd door de vereniging Vijf Dorpen in ’t Groen. De ontheffing is nodig voor de uitvoering van de plannen van de Nieuwe Renkumse Heide.

Door de uitspraak van de rechter kan de gemeente nu verder aan de slag met het realiseren van de Nieuwe Renkumse Heide. De gemeente wil dit gebied ontwikkelen tot een natuur- en recreatiegebied met heideachtig grasland, omzoomd door bomen. Door het terrein loopt een zogenaamd droogdal dat een zijdal van het Renkums Beekdal vormt. Om dit droogdal beter zichtbaar te maken wordt het douglasbosje dat op het laagste punt van het dal staat, verwijderd.

De gemeenteraad heeft in 2006, na de gebruikelijke inspraakprocedure, ingestemd met het plan voor de Nieuwe Renkumse Heide. Het plan is een onderdeel van het Toeristisch Recreatief Ontwikkelingsplan (TROP). Het project staat ook in het Landschapsontwikkelingspro-gramma dat de raad in 2007 heeft vastgesteld.

Aanvankelijk had de vereniging Vijf Dorpen in ’t Groen geen bezwaar tegen het plan. Later kwamen zij hierop terug en hebben bezwaar gemaakt tegen de ontheffing van de Flora- en faunawet die de gemeente had gekregen van het ministerie van LNV. Deze ontheffing was noodzakelijk omdat in het douglasbosje een bijburcht van een das werd aangetroffen. Het bezwaar van Vijf Dorpen is niet ontvankelijk verklaard. Vervolgens heeft Vijf Dorpen de rechtbank gevraagd de ontheffing te schorsen. Dit zogenaamde verzoek om voorlopige voorziening, is afgewezen. Het college heeft gewacht met de werkzaamheden tot de uitspraak bekend werd.

De bemoeienissen van Vijf Dorpen hebben ertoe geleid dat de gemeente nog meer aandacht schenkt aan de bescherming van de bestaande natuurwaarden.

Zo zal het douglasbosje met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden verwijderd. De ge-meente heeft een plan gemaakt om de bijburcht tijdens en na de werkzaamheden te beschermen. Zo zal een ecoloog toezicht houden om te voorkomen dat de bijburcht van de das verstoord wordt. Daarmee wordt tegemoet gekomen aan de bezorgdheid van de raad en wor-den de natuurwaarden goed beschermd.

Het college vindt het belangrijk het oorspronkelijke, door de raad vastgestelde plan uit te voeren. Volgens het plan is het verwijderen van het douglasbosje nodig om de glooiing in het landschap beter zichtbaar te maken en de karakteristieke openheid van het gebied langs de Telefoonweg te versterken. Daarom neemt het college een recente motie van de raad om het bosje te sparen, niet over.

Al met al wordt de noordrand van Renkum, waar ooit plannen voor woningbouw en een bedrijventerrein waren, een fraai natuur- en recreatiegebied.
Provincie:
Tag(s):