maandag, 25. augustus 2008 - 20:37

Rijnland gaat baggeren voor droge voeten en schoon water

Alphen aan den Rijn

Tussen 2011 en 2013 gaat het hoogheemraadschap van Rijnland baggeren in een groot aantal sloten en vaarten in Noordwijkerhout, Lisse en Hillegom. Op dit moment zijn de voorbereidingen in volle gang. Medewerkers van Rijnland meten de diepte van de sloten om te zien of er te veel bagger ligt. Baggermonsters worden in het laboratorium onderzocht op mogelijke vervuiling. Naar verwachting gaat het echte baggerwerk begin 2011 van start.

Baggeren is nodig. Afgevallen bladeren, aangevoerd slib en afkalvende oevers zorgen voor een laag bagger die met ongeveer één centimeter per jaar groeit. Als we dat laten liggen, slibben de sloten dicht en wordt de aan- en afvoer van water belemmerd. In een droge periode kunnen ondiepe sloten door gebrek aan vers water gaan stinken; door gebrek aan zuurstof gaan dieren dood. In perioden met veel of zware regenval kan het water niet snel genoeg wegstromen en dat betekent wateroverlast. Veranderingen in het klimaat leiden tot zwaardere buien en een grotere kans op wateroverlast, maar ook tot drogere zomers. Hier moeten we op voorbereid zijn.

Omdat er de laatste 15 tot 20 jaar te weinig is gebaggerd, gaat Rijnland de zaken nu groots aanpakken. Watergangen die essentieel zijn voor de aan- en afvoer van water en vallen onder verantwoordelijkheid van Rijnland worden uitgebaggerd. Ook gaat Rijnland de betrokken gemeenten uitnodigen om deel te nemen aan het project zodat hun wateren ook uitgebaggerd worden. Bovendien baggert Rijnland éénmalig een groot aantal watergangen uit dat volgens de regels door particulieren moet worden onderhouden. Zo brengt Rijnland het hele watersysteem in één keer in goede staat.

Vanaf september 2008 zijn medewerkers van Rijnland in het gebied bezig. Zij meten of de watergangen diep genoeg zijn en nemen monsters van bagger om die te laten onderzoeken op eventuele vervuiling. In ondiepe watergangen waar gebaggerd moet worden is meer onderzoek nodig naar beschermde dier- en plantensoorten, de ligging van kabels en leidingen, het risico van asbest en niet gesprongen explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Al deze gegevens komen voor iedereen beschikbaar via de website van Rijnland.

Rijnland wil de vrijkomende bagger zoveel mogelijk in de eigen regio hergebruiken. Gedroogde en gerijpte bagger kan bijvoorbeeld worden toegepast als bouwmateriaal en als materiaal om land mee op te hogen of te egaliseren. Ook kan het worden ingezet om bodemdaling tegen te gaan en kades op te hogen. De bagger moet dan natuurlijk wel voldoen aan de wettelijke normen voor verontreiniging. In overleg met de gemeenten, bewoners en gebruikers van het gebied gaat Rijnland uitzoeken waar dit mogelijk is.

Rijnland houdt de bewoners op de hoogte van de activiteiten via een speciale website. Ook voor vragen, suggesties of ideeën is de website de makkelijkste weg.
Provincie:
Tag(s):