woensdag, 19. maart 2008 - 21:29

Risicogebieden klassieke varkenspest in kaart gebracht

Wageningen

Het Centraal Veterinair Instituut (CVI) van Wageningen UR heeft kaarten gemaakt die snel en duidelijk een overzicht geven van de gebieden met de grootste risico's op verspreiding van klassieke varkenspest (KVP). Op basis hiervan kan de overheid veel effectiever en gerichter de uitbraak bestrijden.

Zo kan bijvoorbeeld bij een uitbraak in een laag risicogebied - afhankelijk van de overige omstandigheden - misschien volstaan worden met ruiming van het bronbedrijf, terwijl bij een uitbraak in een hoog risicogebied ook direct aan vaccinatie van buurtbedrijven gedacht moet worden. Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van het ministerie van LNV.

De introductie van KVP en de verspreiding tussen verschillende varkenshouderijen leidde in het recente verleden tot verschillende grote uitbraken. Belangrijke factor in deze uitbraken was dat er relatief veel 'buurtbesmettingen' van de ene varkenshouderij naar de andere plaatsvonden.

Op basis van de kennis van de verspreiding van KVP in de epidemie in Nederland in 1997-1998 is wiskundige modellering gebruikt om de kaart van Nederland in te delen in diverse 'risicogebieden'. Hierbij spelen o.a. de onderlinge afstand tussen varkenshouderijen en de dier- en bedrijfsdichtheid in een gebied een rol.

Hierdoor is een praktisch hulpmiddel voor het ministerie van LNV ontstaan. In een oogopslag zijn de regionale en landelijke risico's bij de uitbraak van een dierziekte duidelijk. Hierdoor is bijvoorbeeld regionale differentiatie bij de bestrijding van een dierziekte mogelijk.

Hoewel de kaarten dus een belangrijk hulpmiddel bij de preventie en bestrijding van dierziekten zijn, is vroege signalering van een ziekte nog belangrijker. Het CVI adviseert veehouders en dierenartsen daarom dringend om bij aspecifieke klinische problemen op varkensbedrijven KVP uit te sluiten door het rechtstreeks sturen van bloedmonsters naar het CVI, zonder tussenkomst van de VWA.

In een dergelijke situatie zal het bedrijf ook niet "op slot worden gezet". Zijn er echter varkenspest specifieke klinische verschijnselen, dan moet deze verdachte situatie direct worden gemeld aan de Voedsel en Waren Autoriteit.
Provincie:
Tag(s):