dinsdag, 25. maart 2008 - 22:12

Rotterdam roept minister Vogelaar op in te grijpen

Rotterdam

De regio-gemeenten buiten het grootstedelijk gebied komen hun afspraak met de Stadsregio om in 2010 4.348 sociaal bereikbare huurwoningen op te leveren niet na. Uit recente cijfers van de Stadsregio blijkt dat op dit moment slechts 48% van het afgesproken aantal sociale huurwoningen gerealiseerd is of in aanbouw is genomen. Wethouder Hamit Karakus (Wonen en Ruimtelijke Ordening) heeft vandaag een brief verstuurd naar Minister Ella Vogelaar waarin hij haar oproept in te grijpen.

De wethouder wil dat de minister de afspraken afdwingt door de regio-gemeenten een aanwijzing te geven op grond van artikel 80 van de Woningwet. Wethouder Karakus: “Het is duidelijk dat sommige regiogemeenten geen prioriteit geven aan het realiseren van voldoende goedkope woningen. Wij accepteren dit niet en zullen er alles aan doen om de afspraken af te dwingen. Dit betekent dus ook dat gemeenten zelf verantwoordelijk zijn om een tijdelijke oplossing te creëren door bijvoorbeeld bestaande woningen tegen een lagere huurprijs aan te bieden totdat de afgesproken nieuwbouwproductie is opgeleverd.�

In het voorjaar van 2007 ontstond er al twijfel over de prestaties op het gebied van de nieuwbouw van sociaal bereikbare huurwoningen in de regiogemeenten buiten Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Maassluis. De daaropvolgende mededelingen van de betrokken gemeenten tijdens vergaderingen van de regiocommissie Wonen waren over het algemeen geruststellend van aard: de overeengekomen sociale productie vergde planvorming maar zou later in de convenantperiode tot opleveringen leiden.

In januari van dit jaar is echter door de stadsregio informatie bekend gemaakt waaruit een tekort bleek van 823 sociaal bereikbare huurwoningen, met een naijlende productie van 781 woningen in 2010. Naar aanleiding hiervan zijn door de wethouder vragen gesteld over de hardheid van de gegevens die door de regiogemeenten waren aangeleverd. Dit heeft geleid tot nieuwe cijfers waaruit blijkt dat het berekende tekort van 823 sociaal bereikbare woningen vèr overschreden dreigt te worden. Waar in januari nog de hoop kon worden uitgesproken dat met een naijlend effect de sociale taakstelling met opleveringen in 2010 gehaald zou kunnen worden, kan nu worden vastgesteld dat de 4.348 sociaal bereikbare huurwoningen niet gerealiseerd gaan worden. Lansingerland is inmiddels teruggekomen op de eerder door henzelf aangeleverde cijfers. Maar zelfs indien het aantal gerealiseerde en in aanbouw zijnde sociaal bereikbare huurwoningen met enkele honderden moet worden verhoogd, wordt de totale taakstelling bij lange na niet gehaald. Rotterdam is teleurgesteld in de cijfers en hoopt dat de minister spoed betracht zodat de sociale woningbouwopgave alsnog gerealiseerd kan worden.

Om een eenzijdige woningvoorraad in Rotterdam te voorkomen is het nodig dat randgemeenten voldoende sociale woningen realiseren. Hiertoe zijn woningbouwafspraken gemaakt tussen de Stadregio en afzonderlijke regiogemeenten. Deze afspraken dragen bij aan de doelstelling van de Stadsvisie en de Geactualiseerde Woonvisie om een aantrekkelijke woonstad te zijn met een kwalitatief goed en gevarieerd woningaanbod. De gemeente wil Rotterdammers hiermee perspectief bieden op een wooncarrière en binden aan de stad.
Provincie:
Tag(s):