woensdag, 27. augustus 2008 - 21:50

Ruim anderhalf miljoen euro voor verhoging kwaliteit Drents basisonderwijs

Regio

Een kwaliteitsslag in het basisonderwijs in Drenthe, dat is het streven van het college van gedeputeerde staten van Drenthe dat woensdag het onderwijskansenplan heeft vastgesteld. Door met name in te zetten op het terugdringen van reken- en taalachterstanden wil het college bijdragen aan de aanpak van het gemiddelde opleidingsniveau in onze provincie, dat nog steeds onder het landelijk gemiddelde ligt.

GS stellen hiervoor 1,65 miljoen euro beschikbaar voor de periode 2008-2011. Zij zijn samen met de onderwijsinspectie ook nauw bij de voorbereidingen betrokken geweest. Het college wil met dit geld een vliegwieleffect teweeg brengen. Met geld van het rijk, gemeenten en schoolbesturen wordt zo de komende jaren in totaal ruim 7 miljoen euro geïnvesteerd in onderwijskansen in Drenthe.

Het college wil in een periode van tien jaar het onderwijsniveau in Drenthe minstens gelijk laten zijn aan het landelijk niveau. De komende jaren willen GS vooral inzetten op het verhogen van taal- en rekenprestaties, het vergroten van ouderbetrokkenheid en zorgen voor een betere aansluiting tussen verschillende vormen van onderwijs. Voor de uitvoering van deze maatregelen gaat de provincie op basis van cofinanciering samenwerken met gemeenten en onderwijsinstellingen.

Verantwoordelijk gedeputeerde Anneke Haarsma (PvdA): “We spreken bewust over onderwijskansen. Op deze manier willen we ook richting het ministerie een lobby op gang brengen. En dat werkt. In zuidoost-Drenthe is door het rijk al 1,6 miljoen extra geïnvesteerd. Het rijk is enthousiast en dat zijn wij ook. Drentse jongeren moeten de kans krijgen om hun talenten optimaal te benutten. Daarin willen we samen met gemeenten, rijk en schoolbesturen de komende tijd gaan investeren.�
Provincie:
Tag(s):