dinsdag, 2. september 2008 - 20:32

Samenwerking ziekenhuizen Emmen en Hoogeveen

Emmen/Hoogeveen

Het Scheper Ziekenhuis in Emmen en Ziekenhuis Bethesda in Hoogeveen hebben de afgelopen periode de mogelijkheden onderzocht voor intensievere samenwerking. Daartoe is een quickscan uitgevoerd die als doel had een globaal overzicht te geven van de mogelijkheden van een dergelijke samenwerking, de kwalitatieve en kwantitatieve voordelen ervan in beeld te brengen en te kijken naar de (juridische) vorm waarin samenwerking zou kunnen plaatsvinden.

Uit de quickscan is duidelijk geworden, dat verregaande samenwerking tussen beide ziekenhuizen op veel terreinen voordelen zal opleveren. Daarbij kan gedacht worden aan kwalitatieve voordelen (waaronder mogelijkheden tot subspecialisatie en een verbeterde waarneming), verbetering van de continuïteit van zorg (grotere vakgroepen en maatschappen zijn minder kwetsbaar) en een steviger financiële basis waardoor het eenvoudiger wordt om (nieuwe) activiteiten te realiseren.

Dinsdag zijn de medewerkers van beide ziekenhuizen op de hoogte gebracht van de uitkomsten van het onderzoek.
De rapportage wordt nu ter advisering voorgelegd aan Raden van Toezicht, Ondernemingsraden, Medische Staven, Managementteams en Clientenraden.
Begin oktober worden de adviezen van de verschillende gremia verwacht. Dan wordt duidelijk hoe het vervolgtraject zal worden ingezet.

De 'care-'onderdelen van beide zorgorganisaties inventariseren op dit moment eveneens of verregaande samenwerking toegevoegde waarde kan bieden. In de loop van september wordt op dit punt meer duidelijkheid verwacht.
Provincie:
Tag(s):