maandag, 27. oktober 2008 - 14:42

Schiphol-Amsterdam-Almere: beter bereikbaar minder lawaai

Amsterdam

Minister Eurlings van Verkeer en Waterstaat (V&W) heeft overeenstemming bereikt met de provincie Noord-Holland en de gemeenten langs de A1, A10 en A9 over aanvullende maatregelen bij de aanstaande weguitbreiding tussen Schiphol-Amsterdam en Almere. Dit heeft het ministerie van V&W maandag 27 oktober bekendgemaakt.

Daardoor kan de planvoorbereiding volgens het geplande schema doorgaan. Het besluit is binnen het programma Randstad Urgent tot stand gekomen. Het bestuurlijk duo van dit project Wegverbreding Schiphol-Amsterdam-Almere, minister Eurlings en gedeputeerde Mooij, heeft hierbij nauw samengewerkt. Het is ze gelukt om deze mijlpaal te halen vòòr de Randstad Urgent conferentie van vandaag, maandag 27 oktober 2008.

Concreet betekent het dat weer een belangrijke stap is gezet in het verbeteren van de bereikbaarheid van het noordelijke deel van de randstad. Het Randstad Urgent-project Wegverbreding Schiphol-Amsterdam-Almere ligt hierdoor nog steeds op schema. In het voorjaar van 2009 staat het ontwerp tracébesluit gepland, in het najaar van 2009 het tracébesluit, start uitvoering in 2011 en voltooiing in 2017.

Het pakket van aanvullende maatregelen is bedoeld om de overlast voor veel omwonenden te beperken en de leefbaarheid te bevorderen. Het gaat onder meer om het extra verhogen van geluidsschermen, het aanbrengen van gevelisolatie bij een aantal woningen langs de A10-Oost, het aanleggen van een paar fietsbruggen langs de A9 en de uitbreiding van een aquaduct over de A1 tot een volwaardig ecoduct.

In de praktijk hebben de maatregelen waartoe nu besloten is tot gevolg dat het aantal woningen dat last heeft van geluidhinder met meer dan de helft wordt verminderd in vergelijking met de huidige situatie.

De afspraken zijn gemaakt met de provincie Noord-Holland en de gemeenten Amsterdam, Ouder-Amstel, Diemen, Muiden en Weesp en betreffen de A10-oost, de A1 bij Diemen en de Bloemendalerpolder en de A9 bij Ouderkerk aan de Amstel.

De afspraken die gemaakt zijn met de regio zijn verwerkt in het standpunt dat nu is vastgesteld door minister Eurlings en Cramer (VROM). Deze afspraken worden binnenkort in een overeenkomst door de verschillende partijen ondertekend

In het voorjaar van 2008 heeft de Trajectnota/MER ter visie gelegen. Het kabinet heeft kennis genomen van de inspraakreacties en de adviezen van de wettelijke adviseurs. Met inachtneming van de afspraken met de regio heeft dit geleid tot een standpunt van de ministers van V&W en VROM over de weguitbreiding Schiphol-Amsterdam-Almere dat vandaag naar de Tweede Kamer wordt gestuurd.

Met het standpunt van beide ministers wordt het kabinetsbesluit uit najaar 2007 om te kiezen voor het fors uitbreiden van het huidige netwerk en geen tunnel naast het Naardermeer aan te leggen herbevestigd.

Randstad Urgent
Om de problemen op de weg rond Schiphol-Amsterdam-Almere op te lossen, is de planstudie Schiphol-Amsterdam-Almere gestart. De planstudie is onderdeel van Randstad Urgent. Het doel van dit programma is het versterken van de internationale concurrentiepositie van de Randstad. Randstad Urgent gaat over de besluitvorming van projecten die bijdragen aan een aangenaam woon-, werk- en leefklimaat.
Provincie:
Tag(s):