woensdag, 26. november 2008 - 21:59

Slachting honderden damherten

Kop van Schouwen

Marianne Thieme en Niko Koffeman, fractievoorzitters in de Tweede en Eerste Kamer voor de Partij voor de Dieren, brachten afgelopen zondag samen met verontruste omwonenden tijdens de ‘Protestwandeling 23 November’ een stil saluut aan de damherten, wier dagen geteld lijken na een afschotvergunning door de Provincie.

Volgens de Fauna Beheer Eenheid (FBE) wijzen tellingen op een enorme overbevolking van herten in de Kop van Schouwen. Tijdens het gesprek van Thieme c.s. met vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer, de Provincie Zeeland en de Fauna Beheer Eenheid later die dag, werd duidelijk dat ook experts binnen Staatsbosbeheer zelf de FBE-tellingen als ‘overdreven hoog’ bestempelen.

“Voeg hierbij ook nog eens het ‘kwijtraken’ van de telbriefjes,� oordeelt Rob Ossewaarde, voorzitter van de Werkgroep Zeeland van de Partij voor de Dieren, “en je kunt van een afschotvergunning op zeer discutabele gronden spreken�. Ossewaarde was verheugd dat de Provincie Zeeland ditmaal wèl bereid bleek tot een gesprek met leden van de Partij, SBB en FBE, maar betreurde de politieke keuzes die de Provincie lijkt te maken: “Vijf maanden geleden geleden werd al een afschotvergunning afgegeven voor 325 herten aan de randen van het natuurgebied. Daar bleken zo weinig herten te zijn, dat het afschot door de jagers niet gerealiseerd kon worden. Nu garandeert de Provincie de jagers nog eens 275 herten – nota bene in onder de Flora- en Faunawet beschermd natuurgebied. Vervolgens stelt de Provincie ‘Ach, die tellingen zullen echt wel correct zijn; waarom zouden we die afschotvergunning dan niet opnieuw verlenen?!�

Tijdens het gesprek in de schuur van Staatsbosbeheer in Burgh-Haamstede (waarbij de pers op verzoek van de provincie niet aanwezig mocht zijn) gaven Marianne Thieme en Niko Koffeman aan het ongelofelijk te vinden dat de provincie Zeeland en Staatsbosbeheer, maar ook de grote afwezigen Natuurmonumenten en het Zeeuws Landschap, op basis van zo’n knullige, oncontroleerbare opgave met zoekgemaakte telbriefjes bereid zijn de jacht in natuurgebieden toe te staan. “In strijd met de flora- en faunawet en op grond van welbewuste dubbeltellingen,� stelt Thieme: “En volkomen onnodig; zeker nu vertegenwoordigers van Staatsbosbeheer aangegeven hebben dat het natuurgebied genoeg ruimte biedt aan grotere populaties damherten, èn de Provincie erkent dat nog lang niet alles gedaan is om verkeersonveilige situaties in het gebied te voorkomen.�

Hiermee verwijst Thieme naar provincie en SBB, die na de weinig overtuigende gang van zaken rond de wildtellingen nu de route lijken te kiezen van mogelijk toekomstige, door herten veroorzaakte verkeersongevallen. Inderdaad wees de zegsman van Staatsbosbeheer in Burg-Haamstede op ‘de hel die publiekelijk zou losbarsten als er een dode zou vallen’ bij een dergelijk verkeersongeval. Onder mensen welteverstaan, slachtoffers onder de herten lijken Staatsbosbeheer niet te deren.

Omwonenden hebben al aangegeven te vrezen voor een plotselinge golf van meldingen over bijna-ongelukken met ronddwalende damherten. “De jagers hebben hier grote belangen, en zullen elke kras in de autolak maar al te graag aan herten toeschrijven. Het zou me niks verbazen als er komende tijd plotseling hele ladingen oude en nieuwe verkeersslachtoffers uit de kast komen vallen“, grapt een omwonende: “Natuurlijk allemaal door overstekende damherten.�

Koffeman en Thieme wezen de provincie en Staatsbosbeheer c.s. op hun plicht om als terreinbeheerders in door hen beheerde natuurgebieden te zorgen voor rasters, waarschuwings- en detectieapparatuur e.d. bij oversteekplaatsen. Pikant detail: minister Verburg van LNV heeft in de Kamer plechtig verklaard dat er diverse verkeersveiligheidsmaatregelen in de Kop van Schouwen zijn getroffen om dergelijke verkeersongelukken tegen te gaan, waarbij ondermeer ook een weg dwars door het natuurgebied zou zijn opgeheven. Naar nu blijkt is die weg echter om redenen van waterhuishouding opgeheven,volkomen los van de damhertendiscussie dus. De Partij voor de Dieren kondigde al aan hierover de minister in de Kamer vervolgvragen te willen stellen.

De Partij voor de Dieren zal er alles aan doen de onderste steen boven te brengen in de door jachtbelangen vertroebelde discussie. Vragen die nog steeds beantwoord moeten worden:

- ‘wie heeft de damherten welbewust losgelaten?’

- ‘waarom wilde de provincie niet dat de nog tamme dieren werden gevangen?’

- ’waarom raakten de telbriefjes zoek?’

- ‘welke jagers hebben belang bij het ‘plotseling’ ontstaan van een bejaagbare populatie damherten?’
Provincie:
Tag(s):