donderdag, 23. oktober 2008 - 9:28

Spoedeisende hulp ziet kinder-mishandeling niet

Den Haag

Afdelingen spoedeisende hulp (SEH) van ziekenhuizen onderkennen kindermishandeling kindermishandeling nog te weinig. Men beschouwt een gebroken arm nog te vaak als een ongelukje.

Dit komt onder meer doordat op deze afdelingen de voorwaarden voor een verantwoorde signalering vaak ontbreken. Dat signaleert de Inspectie voor de Gezondheidszorg in een rapport dat vandaag verschijnt.

De spoedeisende hulp kan bij het herkennen van kindermishandeling een belangrijke rol spelen. Juist als kinderen met verwondingen op de spoedeisende hulp verschijnen is er een zogenaamde 'gouden kans' om achter de voordeur van een gezin te kijken omdat ouders zich meestal in een crisissituatie bevinden. De 'gordijnen gaan dan even open' om hulpverleners te laten zien wat er daadwerkelijk aan de hand is. Zonodig kunnen hulpverleners dan ingrijpen.

In Nederland wordt naar schatting vijf tot tien procent van letsel bij kinderen die op de SEH veschijnen veroorzaakt door kindermishandeling. In de Amerikaanse literatuur wordt zelfs een cijfer van dertig procent genoemd.

Toch ontbreekt bij de meeste ziekenhuizen een gestructureerde aanpak om kindermishandeling op de SEH-afdeling te herkennen. Hoeveel aandacht er is voor dit onderwerp wordt vooral bepaald door de belangstelling van professionals (bijvoorbeeld kinderartsen) en de Raad van Bestuur voor dit onderwerp.

De meeste ziekenhuizen beschikken weliswaar over een protocol voor de signalering op de SEH-afdeling, maar beleidsmatig krijgt het probleem weinig aandacht. Dit speelt vooral op het niveau van de Raad van Bestuur. Medewerkers kunnen kindermishandeling alleen herkennen als zij hierin geschoold zijn. Ronduit zorgelijk is dan ook dat maar weinig ziekenhuizen hiervoor een goed scholingsprogramma hebben. Tenslotte registreren de meeste ziekenhuizen de gegevens over signalering en melding van kindermishandeling niet.

De IGZ vindt dat de Raden van Bestuur het beleid rond de signalering van kindermishandeling met kracht ter hand moeten nemen. De IGZ wil dat alle ziekenhuizen een plan van aanpak maken op de punten waar te weinig aandacht voor is met betrekking tot het signaleren kindermishandeling. Begin 2009 moeten alle ziekenhuizen dit op orde hebben. De IGZ doet in de loop van 2009 opnieuw onderzoek en kan ziekenhuizen die in gebreke blijven onder verscherpt toezicht stellen.
Provincie:
Tag(s):