woensdag, 3. december 2008 - 14:12

Spoorzone-ontwikkeling grote kans voor binnensteden

Utrecht

Woensdag 3 december heeft Minister Jacqueline Cramer van Ruimte en Milieu in Utrecht gesproken op een symposium over de ontwikkeling van binnenstedelijke spoorzonelocaties. Ten overstaan van vertegenwoordigers van gemeenten uit heel het land noemde zij deze een ontwikkeling “een grote kans voor de binnensteden van ons land.�

Het symposium maakt deel uit van het programma Spoorzone-ontwikkeling. Met dit programma ondersteunen NS, ProRail en de ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat de ontwikkeling van deze binnenstedelijke gebieden.

In de Nederlandse binnensteden ligt ruim 500 hectare aan potentiële ontwikkelingsruimte op spoorzone terreinen. Deze locaties kunnen ruimte bieden voor woningbouw en commerciële en maatschappelijke voorzieningen. Door hun centrale ligging zijn ze bovendien extra aantrekkelijk.

Vaak is er echter sprake van allerlei milieubelemmeringen, externe veiligheidsproblemen en gebrekkige ontsluiting. Daarnaast bestaat er een tekort aan alternatieve rangeerterreinen in de buitengebieden. Om deze gebieden integraal te kunnen ontwikkelen, is een intensieve samenwerking tussen gemeenten en andere partijen onontbeerlijk.

In het programma zijn 4 voorbeeldlocaties geselecteerd: Zwolle, Amersfoort, Nijmegen en Groningen. De komende periode worden de knelpunten in kaart gebracht en wordt onderzocht welke aanpak het beste werkt. Winstpunt is dat de voorbeeld-gemeenten met hun plannen voortaan bij één loket terechtkunnen.

De op de 4 voorbeeldlocaties opgedane kennis en ervaringen zullen onder gemeenten in heel Nederland worden verspreid. Ook is het programma Spoorzone-ontwikkeling opgenomen in de verkenningsfase van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport.

De ontwikkeling van spoorzones sluit naadloos aan bij Cramers inzet voor een Mooi Nederland. Hiermee zet het kabinet in op slim ruimtegebruik, het tegengaan van verrommeling en ruimtelijke kwaliteit. Bovendien wil het kabinet dat 25 tot 40% van alle nieuwe woningen binnen bestaand stedelijk gebied wordt gebouwd. “Alleen zo kunnen de gebieden buiten de steden voor recreatie, groen en natuur worden gespaard,“ aldus Cramer.
Provincie:
Tag(s):