dinsdag, 17. juni 2008 - 11:22

Start aanleg riolering Alde Feanen

De gemeente Boarnsterhim, Wetterskip Fryslân en de provincie Fryslân gaan samen riolering aanleg-gen in een deel van natuurgebied De Alde Feanen bij Warten/Earnewald. Op donderdag 19 juni aan-staande geven gedeputeerde Schokker, wethouder Van der Meulen van de gemeente Boarnsterhim en waterschapsbestuurder De Jong, vanuit Warten het startsein voor de werkzaamheden. Zij varen met een praam door de Alde Feanen en zullen onderweg de laatste ‘poeptontsjes’ ophalen. Aanslui-tend varen ze naar Earnewald waar ze de ‘tontsjes’ overdragen aan wethouder Prins van de gemeen-te Tytsjerksteradiel.

Met de aanleg van riolering wordt een einde gemaakt aan het ongezuiverd lozen van afvalwater van circa 30 huisjes en woonschepen in dit gebied. Met name vanaf de woonschepen ging het afvalwater tot nu toe nog steeds rechtstreeks het oppervlaktewater in, dus zonder tussenkomst van een beerput of septictank. Het riool wordt van het type ‘luchtpersriool’. Hiermee wordt het afvalwater met behulp van luchtdruk uit het gebied gehaald en via het rioolstelsel van buurgemeente Tytsjerksteradiel naar de rioolwaterzuivering in Burgum/Sumar getransporteerd. In september van dit jaar worden de werk-zaamheden afgerond .
Provincie:
Tag(s):