vrijdag, 12. september 2008 - 17:07

Stevige aanpak van overlast door twaalfminners

Den Haag

Er komt een wettelijke regeling die het mogelijk maakt om kinderen beneden de twaalf jaar die op straat rondhangen en overlast veroorzaken, thuis te brengen.

Dat is één van de maatregelen in het plan van aanpak Overlast door twaalfminners. Een stevige aanpak. Dat minister Hirsch Ballin van Justitie en minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin aan de Tweede Kamer hebben gezonden.

De wettelijke bepaling die wordt gecreëerd om zogenaamde twaalfminners die zich in risicovolle omstandigheden bevinden thuis te brengen, zorgt ervoor dat gezagsdragers dwingender kunnen optreden dan nu het geval is. Bovendien leidt de maatregel ertoe dat aan het betrokken gezin hulp kan worden verleend - eerst op basis van vrijwilligheid maar zonodig verplicht - of dat maatregelen kunnen worden genomen in het kader van jeugdbescherming.

De samenwerking tussen politie en jeugdzorg is essentieel in de nieuwe aanpak. Ook de huidige STOP-reactie (de maatregel die wordt opgelegd wanneer een twaalfminner zich schuldig heeft gemaakt aan een strafbaar feit) wordt vervangen door interventies waarbij de ouders op een actieve manier betrokken worden bij de problematiek.

Voorts wordt onderzocht of in gevallen waarbij ouders zich onttrekken aan hulpverlening en niet aanspreekbaar blijken op de verantwoordelijkheid voor hun kinderen, de uitbetaling van de kinderbijslag kan worden opgeschort, of dat een boete kan worden opgelegd.

Om meer inzicht te krijgen in de omvang en de kenmerken van de groep twaalfminners die met de politie in aanraking komt, wordt in 2009 een landelijk registratiesysteem ingevoerd.
Provincie:
Tag(s):