maandag, 1. september 2008 - 13:20

Strafrechtelijke aanpak van huiselijk geweld wordt aangescherpt

Den Haag

De strafrechtelijke aanpak van huiselijk geweld wordt aangescherpt. Doel is om het aantal aangiften te laten toenemen tot 45% van alle door de politie geregistreerde incidenten in 2011 (38% in 2006) en om het percentage aanhoudingen te verhogen tot 70% in 2011 (64% in 2006).

Dat blijkt uit het Plan van aanpak Huiselijk geweld tot 2011 ‘De volgende fase’, dat minister Hirsch Ballin van Justitie, tevens coördinerend bewindspersoon voor huiselijk geweld, aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.

Met het bevorderen van aangiften en aanhoudingen wordt de mogelijkheid vergroot om plegers van huiselijk geweld te vervolgen. Zo wordt er meer dan voorheen het accent gelegd op de strafrechtelijke aanpak van huiselijk geweld. Ook zal de expertise bij het Openbaar Ministerie vergroot worden. Reeds eind 2008 zal de reclassering een sluitend reclasseringsaanbod hebben voor alle huiselijk geweldzaken in strafrechtelijk kader. Beoogd wordt de recidive onder plegers te verminderen tot 25% in 2011 (ruim 30% in 2006). De periode tot 2011 zal voorts in het teken staan van de invoering van het huisverbod. De Wet tijdelijk huisverbod wordt naar verwachting eind september in de Eerste Kamer behandeld, waarna de wet waarschijnlijk begin 2009 in werking zal treden.

De hulpverlening blijft essentieel in de aanpak van huiselijk geweld. Staatssecretaris Bussemaker van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal de komende jaren extra opvangplaatsen realiseren en zal de Advies- en Steunpunten Huiselijk Geweld versterken, waarbij ook wordt geïnvesteerd in crisisinterventie met het oog op de invoering van de Wet tijdelijk huisverbod. Omdat het voor het terugdringen van huiselijk geweld van belang is dat het hulpaanbod is gericht op alle bij het huiselijk geweld betrokken personen (pleger, slachtoffer en eventuele kinderen), wordt de gezinsgerichte hulpverlening verder ontwikkeld. Ook wordt op dit moment een landelijk onderzoek verricht naar de omvang van huiselijk geweld, de kenmerken en de hulpbehoefte van slachtoffers en naar de kenmerken en hulpbehoefte van daders.

Verder zal in de periode tot 2011 het plan het actieplan ‘Kinderen veilig thuis’van minister Rouvoet voor Jeugd en Gezin worden uitgevoerd. Het plan bevat maatregelen inzake het voorkomen, signaleren en stoppen van kindermishandeling en het beperken van de schadelijke gevolgen daarvan. Ook bij deze aanpak zal meer aandacht voor de strafrechtelijke vervolging komen via een aparte aanwijzing voor de opsporing en vervolging van kindermishandeling.
Provincie:
Tag(s):