dinsdag, 4. maart 2008 - 9:22

Strengere emissie-eisen voor internationale zeescheepvaart

Brussel

Nederland heeft er bij de andere lidstaten van de EU op aangedrongen dat de emissie-eisen voor de internationale scheepvaart strenger worden. Ook zal het zwavelgehalte in de brandstoffen van schepen aanzienlijk moeten worden verlaagd.

Onderzoek wijst uit dat de luchtverontreiniging door de uitstoot van zwavel en roet door zeeschepen de komende jaren enorm zal toenemen. Zonder nieuwe maatregelen draagt de zeevaart in 2020 voor 5% bij aan de gemiddelde fijn-stofconcentratie en voor 17% aan de stikstofoxidenconcentratie. Minister Jacqueline Cramer riep in de Milieuraad haar collega’s op om later deze maand, als de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) bijeenkomt, eensgezind te pleiten voor scherpere eisen voor de zeevaart.

Veel lidstaten verwelkomden het Nederlandse initiatiefvoorstel. Commissaris Dimas concludeerde dat wanneer er geen overeenstemming in IMO-verband tot stand komt, deze kwestie in EU-verband zal worden opgepakt.
Provincie:
Tag(s):