donderdag, 3. april 2008 - 11:09

Subsidies Jeugdzorg 2008

Lelystad

Gedeputeerde Staten stellen voor 2008 in totaal een bedrag van ruim 34.800.000 euro beschikbaar aan Bureau Jeugdzorg en jeugdzorginstellingen die in Flevoland jeugdzorg bieden. Met de subsidie kunnen de instellingen jongeren en hun ouders helpen bij ernstige opgroei- en opvoedingsproblemen. Waar mogelijk gebeurt dat thuis of in een pleeggezin. Als het niet anders kan, wordt een jongere tijdelijk opgenomen in een instelling.

In Flevoland voeren Stichting Jeugdhulpverlening Flevoland (SJF), Triade Boschhuis, Nieuw Veldzicht, Bascule en Bureau Jeugdzorg in opdracht van de provincie reguliere taken uit op het gebied van de jeugdzorg.
SJF krijgt ook subsidie voor de incidentele uitbreiding van pleegzorg met 17 plaatsen. De Nederlandse Vereniging voor Pleegzorg, Advies- en klachtenbureau Jeugdzorg en Zorgbelang ontvangen subsidie voor het bevorderen van de cliëntgerichtheid en het versterken van de positie van de zorgvragers in de jeugdzorg.
De activiteiten waarvoor de provincie subsidie geeft, passen binnen het provinciaal kader van het Uitvoeringsprogramma Jeugdzorg 2008.

Verantwoordelijkheid provincie
Op grond van de Wet op de Jeugdzorg is de provincie verantwoordelijk voor voldoende aanbod van zorg aan jongeren en ouders die daarvoor een indicatie hebben gekregen van Bureau Jeugdzorg. Daarnaast voert de provincie de regie op een effectieve aansluiting tussen verschillende soorten jeugdzorg en tussen het lokale jeugdbeleid en de provinciale jeugdzorg. De provincie streeft naar balans tussen het provinciale jeugdzorg-aanbod in Flevoland en de vraag. Deze situatie is bereikt wanneer alle jongeren met een zorgindicatie binnen de negen weken na indicatie zorg wordt aangeboden.

Toename wachtlijsten
De structureel beschikbare capaciteit houdt geen gelijke tred met de toename van de vraag naar geïndiceerde jeugdzorg. Dit is een landelijke trend. Met de middelen die het Rijk in 2007 extra heeft toegekend, hebben de zorgaanbieders en Bureau Jeugdzorg voor de periode oktober 2007 – oktober 2008 hun zorgaanbod en het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling (AMK) tijdelijk kunnen uitbreiden. Met de middelen die het Rijk voor 2008 incidenteel toekent, wordt deze periode verlengd tot eind van het jaar. Voor de structurele financiële tekorten in de jeugdzorg is nog geen oplossing. Met het ontwikkelen van nieuwe zorgvarianten, het inzetten van effectieve behandelvormen en slimme samenwerkingsmogelijkheden wordt geprobeerd het aantal jongeren op de wachtlijst voor geïndiceerde jeugdzorg zo laag mogelijk te houden.
Noot voor de redactie
Provincie:
Tag(s):