dinsdag, 15. januari 2008 - 10:40

Tandarts vindt melkgebit maar lastig

Den Haag

Slechts 17% van de gaatjes in de melkgebitten van vijfjarigen is gevuld. Ondanks het feit dat deze kinderen wel periodiek de tandarts bezoeken, zijn gemiddeld 3,4 aangetaste tand- of kiesvlakken niet behandeld. Dit staat in het Signalement Mondzorg dat het College voor zorgverzekeringen (CVZ) aan de minister van VWS heeft aangeboden.

Een belangrijke oorzaak van de geconstateerde onderbehandeling van het melkgebit komt voort uit het feit dat bijna de helft van de tandartsen aangeeft de behandeling van gaatjes bij kleuters moeilijk te vinden. Bijvoorbeeld omdat kleine kinderen angstig zijn tijdens de behandeling. Volgens het CVZ wreekt zich het ontbreken van een structureel ingevoerd kwaliteitssysteem bij tandartsen.

Het CVZ juicht het toe dat de Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (NMT) met het programma ‘Kies voor gaaf’ in 2007 het initiatief heeft genomen om te komen tot een aanpak van de al jaren geconstateerde problemen met (melk-)gebitten. Top op heden ontbreken er echter heldere richtlijnen en protocollen op het gebied van de kindertandheelkunde.

Op grond van onderzoek naar de mondgezondheid van jeugdige verzekerden stelt het CVZ een tweedeling vast. De grens ligt momenteel rond het vijftiende levensjaar. Tot die leeftijd vertonen gebitten een tendens tot verslechtering. Vanaf die leeftijd verbetert de mondgezondheid nog. Uit onderzoek blijkt verder dat het percentage kinderen met een gaaf melkgebit daalt. Het percentage jeugdigen met een gaaf blijvend gebit is al jaren min of meer constant en vertoont pas een stijgende lijn vanaf 17 jaar. Ondanks die stijgende lijn heeft slechts één op de zeven jongeren van 23 jaar een gaaf gebit.

In het Signalement Mondzorg beantwoordt het CVZ de vraag in hoeverre sprake is van een goede mondzorg, die voor iedere verzekerde toegankelijk is. Naast aandacht voor mondgezondheid van jeugdigen gaat het CVZ-signalement onder meer in op de tandheelkundige verzorging van (thuiswonende) verstandelijk gehandicapten. Ook geeft het CVZ een overzicht van de kosten die gemoeid zijn met de mondzorg in de Zorgverzekeringswet en de AWBZ.
Categorie:
Tag(s):