dinsdag, 10. juni 2008 - 17:12

'Terroristische dreiging onveranderd substantieel'

Den Haag

De terroristische dreiging ten aanzien van Nederland is het laatste kwartaal niet veranderd. Het niveau blijft substantieel. De voorstelbare internationale terroristische dreiging tegen Europa en dus ook Nederland blijft nadrukkelijk aanwezig. Deze is vooral afkomstig uit Pakistan/Afghanistan maar ook uit Noord-Afrika en Irak. Dit hebben de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dinsdag bekendgemaakt.

De veiligheidssituatie in het Pakistaans/Afghaanse grensgebied verslechtert verder en de nieuwe Pakistaanse regering lijkt eerder bereid tot het onderhandelen met, dan het daadwerkelijk aanpakken van terroristische groepen aldaar. Er is namelijk weinig draagvlak bij leger en bevolking voor de harde koers die de vorige Pakistaanse regering koos. Dit kan leiden tot meer bewegingsvrijheid van terroristische groepen aldaar die zich richten op gebieden buiten Pakistan, zoals Afghanistan en Europa.

Door veel moslims elders in de wereld wordt Europa in den brede gezien als islamvijandig. Dit staat in de jongste editie van het Dreigingsbeeld Terrorisme Nederland (DTN) dat door de Nationaal Coördinator terrorismebestrijding is opgesteld. Vandaag is een publieke samenvatting van het DTN samen met de achtste Voortgangsrapportage Terrorismebestrijding door de ministers van Justitie en BZK naar de Tweede Kamer gestuurd.

Verschillende islamitische organisaties en samenwerkingsverbanden hebben naar aanleiding van de film Fitna een belangrijke rol gespeeld in het temperen van onrust bij islamitische landen en binnen de eigen gemeenschap. Er is geen sprake geweest van protestdemonstraties of geweld uit islamitische kring.

Wel hebben sommige moslimorganisaties juridische stappen ondernomen tegen de in hun ogen radicale standpunten van de PVV en de film. Net als de gematigde moslims hebben ook de salafisten een gematigde toon aangeslagen.

Film Fitna
Ook heeft de discussie tot een toenadering tussen christelijke en islamitische organisaties geleid. Hoe verder de beeldvorming over en het profiel van Nederland in het buitenland zich op lange termijn zal ontwikkelen naar aanleiding van de film Fitna is nu nog niet met zekerheid te zeggen. Verwacht mag worden dat de film Nederland voor langere tijd op het netvlies van internationale jihadisten heeft geplaatst.
Provincie:
Tag(s):