dinsdag, 23. december 2008 - 15:12

Tientallen te prepareren beschermde dieren in beslag genomen

Groningen

De Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft bij een preparateur uit de provincie Groningen 31 nog te prepareren dode dieren in beslag genomen.

Tijdens een controle eind vorige week werd vastgesteld dat de man niet kan aantonen hoe hij aan deze beschermde soorten is gekomen. De preparateur is erkend en tijdens een eerdere controle ook al gewaarschuwd voor het niet volledig kunnen aantonen van de legaliteit van zijn opgezette dieren. Er is proces-verbaal opgemaakt voor overtreding van de Flora- en faunawet en ook wordt in het kader van de erkenning gerapporteerd aan het ministerie van LNV.

In opdracht van de Officier van Justitie van het Functioneel Parket zijn de 31 dode dieren in beslag genomen en vernietigd. Het ging om zowel zoogdieren als roof- en zangvogels, waaronder een aantal wezels, een das, vijf houtsnippen, een torenvalk en een sperwer. In de Flora- en faunawet is vastgelegd dat het prepareren van beschermde inheemse dieren geen commerciële activiteit mag zijn.

De hoofdregel is dat voor het prepareren van beschermde dieren een prepareervergunning is vereist, die wordt toegewezen door het ministerie. Om hiervoor in aanmerking te komen moet de aanvrager een preparateurexamen afleggen. Ook moet een preparateur altijd de legaliteit van de dieren kunnen aantonen, zo mogen ze bijvoorbeeld niet in het wild gevangen zijn. Voor diersoorten die niet zijn aangemerkt als beschermde inheemse diersoort is voor prepareren geen vergunning vereist.
Provincie:
Tag(s):