woensdag, 12. maart 2008 - 11:15

Tungelroyse beek verontreinigd met vervuild slib

Weert

Waterschap Peel en Maasvallei gaat, samen met het projectbureau Actief Bodembeheer de Kempen, de bovenloop van de Tungelroyse beek saneren. Het waterschap heeft hier een vervuiling aangetroffen van de waterbodem die ze zo snel mogelijk uit de beek wil halen.

Uit een onderzoek dat het waterschap in februari heeft afgerond, blijkt dat er in de bovenloop van de Tungelroysebeek boven de Zuid-Willemsvaart in Weert slib ligt dat ernstig vervuild is met onder andere de zware metalen Cadmium en Zink. Als dit vervuilde slib wordt opgewoeld en met het beekwater mee wordt gevoerd, dan zal het slib verder stroomafwaarts de bodem van de Tungelroyse beek kunnen vervuilen. Aan deze beek heeft het waterschap de laatste jaren hard gewerkt. Ze richt de Tungelroyse beek over de gehele lengte opnieuw in en saneert deze tot een meer natuurlijke en schone(re) beek.

Het waterschap verwacht dat ze ruim 550 m3 verontreinigd slib in en op de bodem moet afgraven bovenstrooms en ook zo’n 500 m3 moet verwijderen benedenstrooms in de Kruispeel. Deze vervuilde stoffen kan ze storten of zuiveren en hergebruiken. Het schoon gemaakte zand kan worden hergebruikt als bouwstof voor geluidswallen onder wegen in kades. Deze sanering kost naar verwachting zo’n € 200.000,-. Het saneren is nodig, omdat de aangetroffen zinksamenstelling boven de normen ligt van het Besluit Bodemkwaliteit, het toetsingskader voor waterbodems. Dit is slecht voor de planten en dieren in de beek en de kwaliteit van de leefomgeving. Het waterschap verwijdert de geconcentreerde hoeveelheden vervuiling en voorkomt hiermee dat het verder verspreidt. Ze gaat voor een schoner en gezonder watersysteem.

Het waterschap blijft na de sanering de bovenloop van de Tungelroyse beek vaker controleren. Dit doet ze vanwege de historie van verontreiniging met cadmium en zink en vanwege nog actuele fabrieksactiviteiten in de buurt, waar chemische, fysische en biologische processen plaatsvinden. De lozingen van de omliggende bedrijven voldoen aan de landelijk gestelde normen. Op dit moment is er ook geen aanwijzing dat er calamiteiten in de omgeving zijn geweest die de oorzaak zijn van deze vervuiling. De oorzaak van de vervuiling is dan ook moeilijk te achterhalen.
Provincie:
Tag(s):