dinsdag, 11. november 2008 - 10:05

Uitstoot broeikasgassen groeit sneller dan Kyoto-cijfer doet vermoeden

Den Haag

De uitstoot van broeikasgassen volgens het Kyoto-protocol is in de periode 1990-2007 gedaald met 4 procent. De Kyoto-doelstelling lijkt hiermee voor Nederland haalbaar. Maar de uitstoot door Nederlandse economische activiteiten laat juist een stijging zien van 3 procent, aldus het CBS.

Dit verschil wordt vooral veroorzaakt doordat de broeikasgassen die vrijkomen bij het internationale transport geen onderdeel uitmaken van de Kyoto-cijfers. Nederlandse vliegtuigen en vrachtwagens zijn veel meer broeikasgassen gaan uitstoten. Dit komt door de sterke groei van de vervoerssector.

Om aan de Nederlandse consumptiebehoefte te voldoen, komen in het buitenland CO2-emissies vrij. Maar in Nederland komen veel meer emissies vrij om aan buitenlandse consumptiebehoeften te voldoen. Per saldo vervuilt Nederland dus voor het buitenland. Deze vervuiling ten behoeve van het buitenland is onder meer het gevolg van het Nederlandse handelsoverschot. Ook zijn onze exportproducten gemiddeld genomen emissie-intensiever dan onze importproducten. Vooral bij de vervaardiging van tuinbouw- en chemische producten komt veel CO2 vrij.

De uitstoot van broeikasgassen door het Nederlandse bedrijfsleven nam sinds 1990 slechts licht toe, terwijl de economie in deze periode fors groeide. Vooral de elektriciteitsbedrijven en de vervoerssector zijn debet aan de toename van de emissies. Dat de CO2-uitstoot door bedrijven de laatste zeventien jaar niet harder is gestegen, is vooral te danken aan een efficiënter gebruik van energie. Daarnaast heeft de groei van het aandeel diensten in de economie de emissietoename getemperd. De dienstensector is gemiddeld minder vervuilend dan bijvoorbeeld de industrie.
Provincie:
Tag(s):