donderdag, 27. maart 2008 - 15:47

Veehouders Wassenaar zien toekomst positief tegemoet

Wassenaar

Veehouders Wassenaar zien toekomst positief tegemoet. Dit blijkt uit het onlangs gehouden onderzoek naar de structuur van de veehouderij rond Wassenaar. Het gaat goed met de veehouderijbedrijven in Wassenaar.

De veehouders, die een belangrijke rol spelen in het onderhouden van de landschappelijk en cultuurhistorisch interessante weidegebieden, zien de toekomst met vertrouwen tegemoet. Partijen werken nu aan plannen om de knelpunten aan te pakken, zodat het buitengebied van Wassenaar duurzaam agrarisch en groen kan blijven.

Vanmiddag heeft LTO Noord projecten de uitkomsten van het structuuronderzoek gepresenteerd. Wethouder Arie van der Lee van
Agrarische Zaken van de gemeente Wassenaar heeft het eindrapport van het onderzoek aangeboden aan Manita Koop, lid van Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en verantwoordelijk voor het provinciaal beleid rond Ruimtelijke ontwikkeling.

Dit onderzoek naar de stand van zaken in de veehouderijsector in het
buitengebied van Wassenaar is uitgevoerd in opdracht van Stadsgewest
Haaglanden, in nauwe samenwerking met de gemeente Wassenaar, LTO Noord, Hoogheemraadschap Rijnland en het Project Locatie Valkenburg.

Deze partijen willen er samen voor zorgen dat het waardevolle
buitengebied landschappelijk interessant blijft, met het karakteristieke
beeld van ‘de koe in de wei’. Een gezonde veehouderijsector is
hiervoor een vereiste. De interne situatie van de veehouderij bedrijven
is goed, er is voldoende melkproductie, de bedrijven hebben een stevige
economische structuur en er is voldoende opvolging. De externe
bedrijfsstructuur, zoals de versnipperde verkaveling en de beperkte
groeimogelijkheden, moet verbeterd worden. Uit het onderzoek is
duidelijk geworden dat het veehouderijcomplex in omvang niet mag
afnemen. Een speciale uitdaging vormt de zone aan de noordkant van
Wassenaar waar veel veehouders aan verbreding doen zoals huisverkoop en recreatie. De ontwikkeling van het voormalig Vliegveld Valkenburg vraagt in dit gebied om een robuuste groene zone met ecologische kwaliteiten. De veehouders zijn bereid om met de andere betrokkenen (grondeigenaren en overheden) een kwalitatief goed ontwikkelingplan voor deze zone op te stellen.

De gemeente Wassenaar heeft aangegeven de uitkomsten van het
structuuronderzoek te gebruiken bij het geïntensiveerde overleg met de
sector en de grondeigenaren en bij het ontwikkelen van toekomstig
ruimtelijk beleid. De gemeente is bereid om mee te werken aan de
voorstellen uit de sector om de verkavelingsstructuur van bedrijven te
verbeteren. Waar nodig zal zij de samenwerking ondersteunen tussen
veehouderijbedrijven, de landgoederen en Staatsbosbeheer, om een
kwalitatief en waardevol landschap in stand te houden.
Provincie:
Tag(s):