dinsdag, 20. mei 2008 - 10:44

Venlo centrum-gemeente bij aanpak kinder-mishandeling

Venlo

De gemeente Venlo is één van de 35 centrumgemeenten die een coördinerende rol vervullen bij de invoering van een regionale sluitende aanpak voor kindermishandeling. Venlo is hiervoor aangewezen door minster Rouvoet van Jeugd en Gezin.

In juli 2007 heeft minister Rouvoet het Actieplan Aanpak Kindermishandeling Kinderen Veilig Thuis gepresenteerd. Doel van dit plan is het terugdringen van kindermishandeling door middel van een gezamenlijke aanpak van gemeenten, provincies, rijk en professionele instellingen. Samen wordt gewerkt aan het voorkómen van kindermishandeling, het bevorderen van signalering van kindermishandeling, het stoppen van de mishandeling en het op gang brengen van hulp en bescherming. De aanpak van de Reflectie en Actiegroep Aanpak Kindermishandeling (RAAK) vormt hiervoor de basis.

De invoering van de RAAK-aanpak verloopt via 35 centrumgemeenten, waarvan Venlo er één is. Venlo voert voor de regio Noord- en Midden Limburg de regie.

“Kindermishandeling is een urgent maatschappelijk probleem. Volgens recente onderzoeken zijn jaarlijks meer dan 100.000 kinderen slachtoffer van mishandeling, “ aldus wethouder zorg en welzijn Jan Lamers. “Dit is een schokkend hoog aantal, waar dringend iets aan gedaan moet worden.�

Om haar regierol te kunnen vervullen, stelt de gemeente Venlo een regiocoördinator aan. Deze coördinator ondersteunt de gehele regio bij de invoering van de RAAK-aanpak. Daarvoor stelt hij, samen met alle betrokkenen, een regioplan sluitende aanpak kindermishandeling op. Hierin staat welke partijen wat gaan doen om een sluitende aanpak te garanderen.
Provincie:
Tag(s):