woensdag, 3. december 2008 - 17:42

Verkeersveiligheid in 2007 niet verder verbeterd

Den Haag

De meest recente cijfers op het gebied van voor de verkeersveiligheid relevante gedragingen zoals alcoholgebruik, gordelgebruik, door rood licht rijden en rijsnelheid op enkele wegtypen hebben zich, na een gunstige periode 2000-2006, in 2007 niet verder verbeterd. Dit is mogelijk een eerste indicatie voor stilstand in de verkeersveiligheid in Nederland.

De Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV signaleert dit in het rapport Verkeersveiligheid in 2007: is stilstand achteruitgang?

Dit beeld van stilstand wordt bevestigd door recente cijfers van het ministerie van Verkeer en Waterstaat over de ontwikkeling van het aantal ziekenhuisgewonden. Deze cijfers laten in 2007 een toename zien ten opzichte van 2004, 2005 en 2006. Het aantal verkeersslachtoffers vertoont de laatste decennia een dalende trend.

Een opmerkelijke en plotselinge daling trad op in 2004. In de jaren 2005, 2006 en 2007 is het aantal verkeersdoden licht gedaald om in 2007 uit te komen op 791. Het risico is in 2005, 2006 en 2007, in het bijzonder onder auto-inzittenden, verder afgenomen.

Het risico voor voetgangers, brom- en snorfietsers en motorrijders is in 2007 wel toegenomen. Deze ontwikkelingen zijn niet precies te verklaren maar zijn het resultaat van veranderingen in onder meer mobiliteit, verkeersgedrag, voertuigveiligheid, veiligheid van infrastructuur, handhaving en andere factoren.

De relatief gunstige ontwikkelingen op het gebied van het aantal verkeersdoden hebben de aanzet gegeven tot een aangescherpte beleidsdoelstelling van maximaal 500 verkeersdoden in 2020. Om deze aangescherpte doelstelling te halen, doet de SWOV de aanbeveling verkeersveiligheidsbeleid met extra kracht uit te voeren.

De terreinen infrastructuur en handhaving nemen hierbij een belangrijke plaats in. Op het gebied van infrastructuur is er geen goed beeld van de mate waarin verschillende maatregelen ingevoerd zijn. De SWOV benadrukt het belang van goede informatie op dit punt en steunt het voornemen van de minister om de effecten van maatregelen in kaart te brengen.

Op het gebied van toezicht is het nodig het huidige niveau minimaal te handhaven en zo mogelijk verder te optimaliseren. Dat de cijfers op het gebied van eerder genoemde meeste relevante gedragingen (gebaseerd op de gegevens van de regionale handhavingsteams) geen verbetering laten zien, komt volgens de SWOV mede doordat er vrijwel geen nieuwe maatregelen zijn genomen.

In 2007 is de groei van de handhavinginsinpanningen tot stilstand gekomen, zo niet verminderd. Er lijkt sprake van stilstand en in dit geval zou stilstand wel eens achteruitgang kunnen betekenen.
Provincie:
Tag(s):