donderdag, 20. november 2008 - 10:45

Verplichte meldcode huiselijk geweld

Den Haag

Geweld in de privésfeer is één van de omvangrijkste geweldsvormen in onze samenleving. Om huiselijk geweld en kindermishandeling uit te bannen én om professionals houvast te bieden bij hulpverlening stelt het kabinet een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verplicht.

In het wetsvoorstel worden de stappen opgenomen, waaraan een meldcode in ieder geval moet voldoen: signalering, een gesprek met betrokkenen, collegiale toetsing, melding bij het meldpunt, hulp op gang brengen, nazorg en de wijze van vastleggen. Dit schrijven de bewindspersonen Hirsch Ballin (Justitie), Rouvoet (Jeugd en Gezin) en Bussemaker (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) mede namens de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties en de staatssecretarissen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap vandaag in een brief aan de Tweede Kamer.

De verplichte meldcode maakt het voor het eerst mogelijk om huiselijk geweld en kindermishandeling vroegtijdig daadkrachtig aan te pakken en te stoppen. Om dit te bereiken wordt in het wetsvoorstel bovendien het meldrecht expliciet opgenomen Meldrecht betekent dat de professional met beroepsgeheim zelf de keuze maakt om huiselijk geweld wel of niet te melden. Wanneer de professional zorgvuldig heeft besloten om wel te melden dan is hij niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen.
Provincie:
Tag(s):