vrijdag, 29. augustus 2008 - 0:37

Versnelde aanleg natuur in Gelderland niet haalbaar

Gelderland

Een versnelde aanleg van natuur in Gelderland is niet haalbaar.Dit melden Gedeputeerde Staten van de provincie Gelderland aan Provinciale Staten. Dit voorjaar maakten Gedeputeerde Staten bekend de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) sneller te willen realiseren door vaker met volledige schadeloosstelling grond te verwerven.

Om het instrument volledige schadeloosstelling te kunnen inzetten is echter meer juridische onderbouwing nodig waardoor het meer tijd kost dan aanvankelijk gedacht. Gedeputeerde Staten willen volledige schadeloosstelling alleen nog inzetten waar het het hardst nodig is, zoals in de verdrogingsgebieden en de milieuherstelgebieden.

Naast het ontbreken van een goede juridische onderbouwing vormen de te lage normkosten van het Rijk voor de inrichting van natuur een tweede belemmering voor de versnelde aanleg van natuur. Dit geldt vooral voor de natte verbindingszones. Gelderland kan voor de aanleg zeer moeilijk een uitvoerder vinden. In overleg met de Staten en waterschappen zal minder (natte) natuur worden ingericht, zodat dit betaalbaar blijft. Over de financieringsproblemen vindt inmiddels overleg plaats met het ministerie van Landbouw (LNV).

"Het is een zware tegenvaller voor Gelderland en voor andere provincies dat het versneld aanleggen van de EHS niet mogelijk is. We moeten zelfs alles op alles zetten om de EHS gerealiseerd te krijgen binnen de afspraken die we daarover met het Rijk hebben gemaakt voor 2013. En die afspraken zijn minder ambitieus dan het Gelders Coalitieakkoord," aldus Harry Keereweer, gedeputeerde voor het Landelijk Gebied. "We zitten in de fase dat het allemaal wat moeilijker gaat. Het laaghangend fruit is geoogst en nu moeten we ons richten op de moeilijke onderdelen. De kosten blijven stijgen door hogere grondprijzen, langere schadeloosstellingsprocedures en hogere kosten voor inrichting.

Natuuropgaven
Gelderland heeft met het Rijk afgesproken tot 2013, 8.073 hectare van landbouw naar natuur om te zetten. GS richt zich nu met name op het realiseren van deze afspraak uit de bestuursovereenkomst met het Rijk
Ter vergelijking: In het Coalitieakkoord is uitgegaan van 12.652 hectare in 2015 . De Rijksambitie is om in 2018 ca. 14.058 ha omgezet te hebben van landbouw naar natuur.

Noot voor de redactie: Voor meer informatie over dit persbericht kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met de afdeling Communicatie, Chris Verhoeven, (026) 359 90 28 of 06 50 273 377, c.verhoeven@prv.gelderland.nl.
Na kantooruren kunt u bellen met onze piketmedewerker, 06 50 27 30 53.
Provincie:
Tag(s):