woensdag, 17. december 2008 - 23:39

Vertrouwen ondernemer krijgt flinke tik

Almere

Het ondernemersvertrouwen van ondernemers voor 2009 in het gebied van de Kamer van Koophandel Gooi-, Eem- en Flevoland, daalt sterk en heeft het laagste niveau in afgelopen 6 jaar bereikt.

Toch is het vertrouwen met een score van 34 iets hoger dan het landelijke gemiddelde van 32. Dit blijkt uit Coen, Conjunctuurenquête Nederland die in het vierde kwartaal voor het eerst is uitgevoerd in opdracht van de Kamers van Koophandel, VNO-NCW, MKB Nederland, EIB en CBS.

Horeca en vervoer hebben het minste vertrouwen in de economische ontwikkelingen in 2009. Het positiefst zijn de bedrijven in de zakelijke dienstverlening en groothandel.

Uit de Conjunctuurenquête Nederland komt naar voren dat het Nederlandse bedrijfsleven, ondanks de kredietcrisis in het vierde kwartaal van 2008, niet slecht gepresteerd heeft. Wel worden er minder activiteiten ontplooid, investeren bedrijven minder en loopt de export en het aantal exportorders terug.

Ruim 40% vindt dat het economische klimaat momenteel verslechtert. Het gros van de ondernemers gaat vooralsnog uit van een betrekkelijk korte economische dip en denkt dat volgend jaar het tij ten goede zal keren.

Dit uit zich onder meer in een positief beeld over de personeelsbezetting in 2009. Er heerst nog altijd krapte op de arbeidsmarkt: 1 op de 5 ondernemers rapporteert dat een tekort aan arbeidskrachten de belangrijkste productiebelemmerende factor is. Het beeld per sector verschilt echter fors.

Resultaten Kamergebied Gooi-, Eem- en Flevoland
Horecaondernemers verwachten per saldo een sterke daling van investeringen én personeelsbezetting in 2009, zo´n 10%. In vergelijking met het landelijke beeld, verwachten zij harder getroffen te worden.

In 2009 verwacht bijna 37% van de ondernemers in de sector vervoer een daling van investeringen. Hoewel deze groep ondernemers verwacht dat in 2009 naast investeringen ook omzet en export zullen dalen, verwachten ze dat er in 2009 meer personeel nodig zal zijn.

Als het om het vertrouwen van ondernemers in de sector landbouw en visserij gaat, zien ondernemers het in 2009 somber in. Ook in deze sector verwacht 37% een daling van investeringen.

Alhoewel het ondernemersvertrouwen in de bouwnijverheid laag is, zijn ondernemers in de regio minder negatief dan landelijk. Ondernemers verwachten dat vooral de investeringen in de bouw in 2009 sterk zullen afnemen. Per saldo verwacht de bouw dat de personeelsbezetting in de regio in 2009 positief zal zijn, terwijl dit landelijk negatief zal uitpakken.

Industrie heeft meer vertrouwen
Opvallend is dat de industrie in het Kamergebied een stuk positiever is over 2009 dan collega’s in de rest van Nederland. Regionaal is het ondernemersvertrouwen met een score van 30 aanzienlijk hoger dan de landelijke score van 8. Wel wordt er in heel Nederland een daling van personeelsbezetting verwacht. Per saldo verwacht men dat de investeringen door de industrie in de regio ook in 2009 licht zullen stijgen.

Berekening ondernemersvertrouwen
De indicator voor het ondernemersvertrouwen bestaat uit de optelsom van saldi van negatieve en positieve verwachtingen van vier indicatoren: omzet, export, investeringen en werkgelegenheid.
Provincie:
Tag(s):