woensdag, 12. maart 2008 - 9:39

Verzet tegen bouwplannen Neerbosscheweg

Nijmegen

Er zijn vergevorderde plannen voor de bouw van zo’n 200 woningen en appartementen aan de rand van Hees. Op dit moment wordt het terrein tussen het Dominicanenklooster aan de Rosa da Limastraat en het Kasteel van de Baron ervoor gereed gemaakt.

Straks zullen hier vooral senioren wonen, o.a. in 76 zorgappartementen. Er komen ook 4 zorgwoningen voor lichamelijk gehandicapte en chronisch zieke kinderen, die vlakbij naar school zullen gaan.

De gemeente heeft eind januari in de Brug een tweetal ontwerpbesluiten gepubliceerd: één voor vrijstelling van het huidige bestemmingsplan, en één om voor een klein aantal woningen overschrijding van de gebruikelijke geluidsnormen toe te staan. Vier organisaties spreken zich in hun zienswijze bij deze ontwerpbesluiten onomwonden uit tégen de huidige bouwplannen.

Milieudefensie Nijmegen, de Bomenstichting, vereniging Leefmilieu en Vereniging Dorpsbelang Hees maken zich zorgen om het feit dat veel bouwplannen in de bestaande stad worden gerealiseerd op de makkelijkste, lees: groene plekken. In dit geval is het bouwplan zelfs direct strijdig met vastgesteld gemeentelijk beleid. In een tweetal groenstructuurplannen is de zone tussen Dennenstraat en Neerbosscheweg benoemd als te versterken groene verbinding tussen het Maas-Waalkanaal en het Goffertpark.

Het bouwplan voorziet weliswaar in het nodige groen, maar er worden eerst heel veel grote bomen gerooid. Daaronder álle bomen (56) langs de Neerbosscheweg. Die bomen kunnen makkelijk gespaard worden door de nieuwe, hogere geluidswal er áchter te leggen. Zo kan een brede groene zone langs de Neerbosscheweg ontstaan, die gelijk meer geluid en luchtvervuiling afvangt. Maar de projectontwikkelaars realiseren liever het maximale bouwvolume! Ze schrijven “de groene geluidswal langs de Neerbosscheweg wordt het parkdeel�, in de praktijk komt daar niks van terecht.

De Neerbosscheweg is een drukke weg met veel luchtvervuiling en geluidhinder. Na realisatie van de Stadsbrug zal dat nog erger worden. Het is daarom bijzonder onverstandig om zo dicht bij deze weg te bouwen voor senioren, die hier een groot deel van het etmaal aanwezig zullen zijn. Hetzelfde geldt voor de gehandicapte kinderen, die nu nog in de schone en groen omgeving van de Sint Maartenskliniek verblijven. De landelijke overheid ontwikkelt juist beleid om bouwen voor kwetsbare groepen langs drukke wegen tegen te gaan.

Kortom: het huidige bouwplan is in strijd met gemeentelijk en Haags beleid. Dit beleid zal zijn weerslag moeten krijgen in het nieuwe bestemmingsplan Nijmegen Nieuw West, waarvoor de procedure binnenkort start. Het gaat duidelijk in tégen de bedoelingen van de wetgever dat hierop vooruitlopend nog een zo groot bouwplan wordt gerealiseerd.

De Bomenstichting en Milieudefensie Nijmegen verzoeken het College in hun zienswijze om:

1. geen vrijstelling van het bestemmingsplan te geven voor het bouwplan en geen Hogere Waarde Wet Geluidhinder toe te staan.

2. dit bouwproject mee te nemen in de op handen zijnde bestemmingsplanwijziging, waarbij andere toekomstige ontwikkelingen (zoals het verkeer) en het gemeentelijk beleid op diverse gebieden (zoals groen) meegenomen dienen te worden.
Provincie:
Tag(s):