vrijdag, 8. februari 2008 - 18:21

Vier miljoen euro voor meer gemengde scholen

Den Haag

Het kabinet stelt vier miljoen euro beschikbaar voor bonussen en pilots om segregatie in het onderwijs tegen te gaan. De maatregelen moeten zorgen voor meer gemengde scholen.

De vier grote steden en Nijmegen, Eindhoven en Deventer doen mee aan verschillende pilotprojecten die bestaan uit diverse maatregelen. De pilots starten in 2008 en duren tot 2011. De ministerraad heeft hiermee vrijdag ingestemd op voorstel van staatssecretaris Dijksma van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het geld wordt beschikbaar gesteld aan scholen die kennis en succesvolle ervaringen om segregatie tegen te gaan overdragen aan andere scholen.Het geldbedrag moet een prikkel vormen en kan bijvoorbeeld besteed worden voor de aanschaf van een digitaal schoolbord.

Daarnaast starten verschillende pilots met diverse maatregelen zoals het werken met vaste aanmeldmomenten, voorlichting aan ouders, afspraken met scholen over het aannamebeleid en de verdere ontwikkeling van ‘vriendschapsscholen’.

Ook maakt staatssecretaris Dijksma afspraken met de VNG over meer gemengde groepen bij voorschoolse voorzieningen. Verder maakt het ondersteunen van ouderinitiatieven en monitoren van de resultaten van de verschillende maatregelen een belangrijk onderdeel uit van de verschillende pilots. Deze monitor levert informatie op over wat in de praktijk wel en niet werkt. In 2010 vindt een tussentijdse evaluatie plaats.

Gemengde scholen leveren een belangrijke bijdrage aan het versterken van de sociale cohesie in de samenleving en de taalvaardigheid van allochtonen. Het is daarom belangrijk dat kinderen - ongeacht hun kleur of afkomst - samen naar de basisschool gaan.

De belangrijkste randvoorwaarde voor het bevorderen van meer gemengde scholen is de kwaliteit van het onderwijs. Goed onderwijs is immers van groot belang voor de verdere schoolloopbaan van de kinderen.

In wijken met een gemengde bevolkingspopulatie komen nog steeds veel ‘witte’ en ‘zwarte’ scholen voor door de schoolkeuze van ouders. Scholen moeten er naar streven om een afspiegeling te vormen van hun wijk. Een aspect dat aandacht behoeft in gemengde wijken is de zogenaamde ‘witte vlucht’ waarbij kinderen vaak buiten de eigen wijk naar school gaan. Ouders moeten beter bekend worden met de voordelen van een school in de buurt. Ook kunnen scholen werken met vaste aanmeldmomenten, dubbele wachtlijsten of quota.

Er zijn ook mogelijkheden om iets te doen tegen segregatie voor scholen die wel een afspiegeling vormen van de wijk, maar eenzijdig zijn samengesteld. Bijvoorbeeld door deze scholen te stimuleren om hun leerlingen in contact te brengen met scholen met een andere samenstelling.

Dit kan bijvoorbeeld door kinderen van verschillende scholen samen te laten werken aan een project, maar ook door samen te sporten of samen culturele activiteiten te ondernemen. De Rotterdamse ‘vriendschapsscholen’ zijn hier een goed voorbeeld van.

Het kabinet stimuleert scholen waar kinderen ongeacht hun achtergrond leren met elkaar te spelen en met elkaar te leven. Zo ontwikkelen ze wederzijds begrip voor elkaar. Bovendien worden zo spelenderwijs taalachterstanden weggewerkt.

De pilotprojecten vormen een aanvulling op eerder door het kabinet aangekondigde maatregelen als de investeringen in de kwaliteit van het onderwijs, afspraken met gemeenten en het verspreiden van kennis en ervaringen.
Provincie:
Tag(s):