maandag, 14. april 2008 - 9:40

Voormalige stortplaats Kanaalpolder moet gesaneerd

Philippine

De voormalige stortplaats Kanaalpolder bij Philippine is ernstig vervuild en moet met spoed worden gesaneerd.Dat betekent dat met de sanering binnen 4 jaar begonnen moet worden. Uit de resultaten van het onderzoek blijkt dat er sprake is van risico's voor verspreiding en daarom sanering nodig is. Dit hebben Gedeputeerde Staten besloten naar aanleiding van een bodemonderzoek.

De stortplaats ligt in de Kanaalpolder ten noorden van Philippine. Uit het onderzoek blijkt dat voor 1966 deze locatie als weiland in gebruik was.

Aanvankelijk is op het maaiveld gestort. Later is zand ontgraven en daarna gestort. Het betrof een particuliere stortplaats. De stortplaats is gesloten in 1977. Het stortmateriaal is daarna afgedekt met een laag grond. Momenteel ligt het braak in afwachting van de sanering.

In vergelijking tot andere voormalige stortlocaties heeft de stortplaats een grote oppervlakte (ca. 5 ha.). Naast huishoudelijk afval, is bedrijfsafval ,bouw- en sloopafval gestort. Tot het bedrijfsafval behoren ook diverse chemische stoffen. Als mens en dier niet direct in aanraking met deze stoffen komen, is er geen direct gevaar voor de gezondheid.

In de zomer van 2007 zijn eerste maatregelen getroffen om te voorkomen dat de verontreiniging via het oppervlaktewater verder verspreid wordt.

Om te voorkomen dat mens of dier in direct contact komen met de vervuiling heeft het Waterschap Zeeuws-Vlaanderen uit voorzorg de weg ernaar toe afgesloten en de sloot gedempt. Er bestaat geen gevaar voor direct omwonenden. De eigenaren van de meest naastgelegen percelen zijn ingelicht over de verontreiniging.
Provincie:
Tag(s):