woensdag, 3. september 2008 - 14:55

Waterpeil IJsselmeer moet 1,5 meter hoger of Friesland 'verzuipt'

Leeuwarden

De provincie Fryslân is ernstig bezorgd over de toekomst van het IJsselmeer- en Waddengebied. Uit een rapport van de Deltacommissie blijkt dat het waterpeil in het IJsselmeer met anderhalve meter moet worden verhoogd om het water van de Waddenzee buiten de dijken te houden. Deze stijging betekent nogal wat voor de bestaande infrastructuur zoals bruggen en dijken.

De provincie Fryslân onderschrijft het rapport van de Deltacommissie over de gevolgen van de klimaatverandering op de wijze waarop Nederland zich beschermt tegen het water.

In een eerste reactie laat gedeputeerde Tineke Schokker weten veel waardering te hebben voor het advies: “De Deltacommissie heeft goed werk verricht en laat de urgentie zien van een nationale brede aanpak. De commissie spreekt zich helder uit over de gewenste aanpak op de Noordzee en aan de kust, en gaat ook ruim in op de problematiek van de Waddenzee en het IJsselmeer".

"Niettemin ben ik benieuwd naar de gevolgen van de voorgestelde verhoging van het waterpeil in het IJsselmeer. Willen we waterproof blijven, dan is een forse aanpassing van de zeeweringen en kunstwerken nodig en dat is geen eenvoudige opgave�.

Het verhogen van het waterpeil van het IJsselmeer met 1,5 meter:
De provincie gaat ervan uit dat met een nieuwe spui in de Afsluitdijk het waterpeil op het IJsselmeer tot 2050 gelijk kan blijven aan het huidige.

Voor de langere termijn wordt door de commissie een peilstijging van 1,5 meter voorzien. Dit betekent dat op termijn een versterking en verhoging van de IJsselmeerdijken nodig is. Het is de vraag wat dat betekent voor de infrastructurele kunstwerken als bruggen, havens en sluizen, maar ook voor de bestaande waterkeringen bij de plaatsen langs het IJsselmeer. Alle ingrepen moeten naar de mening van de provincie met respect voor de historische structuur van het landschap en het behoud van de waardevolle stads- en dorpgezichten plaatsvinden. De provincie wil een stevige rol in deze discussie innemen om “it Frysk eigene� te borgen.

Voor de buitendijkse bebouwde gebieden moet rekening gehouden, dat bij herstructurering van bedrijventerreinen en bij nieuwbouw van woningen deze op een beduidend hoger niveau gebouwd moeten worden. Onderzocht moet worden wat de effecten zijn op de buitendijks gelegen landbouw- en natuurgebieden langs het IJsselmeer.

Het verhogen van het IJsselmeerpeil betekent dat er meer water beschikbaar is voor aanvoer naar de Friese boezem, dit kan in de toekomst bij droogte gunstig zijn.
Provincie:
Tag(s):