woensdag, 24. september 2008 - 23:17

Waterplan Westland vertraagd: kans op wateroverlast blijft

Westland

De gemeenteraad van de gemeente Westland heeft dinsdag 23 september niet geheel ingestemd met het Waterplan Westland. In het plan worden maatregelen beschreven om de kans op wateroverlast te verkleinen. De gemeenteraad ging niet akkoord met het voorstel van het college van B en W om tuinders te vragen grond ter beschikking te stellen voor het uitvoeren van de noodzakelijke maatregelen.

Het Hoogheemraadschap Delfland investeert al meer dan 200 miljoen euro voor de waterbeheersing in het Westland. Nu de gronden voor uitvoering van het waterplan nog niet beschikbaar komen, loopt de uitvoering van de noodzakelijke maatregelen ernstige vertraging op.

De gemeente Westland en Delfland werken in het Westland samen aan schoon water en droge voeten. Het waterplan beschrijft maatregelen die moeten worden genomen om ervoor te zorgen dat het watersysteem in de gemeente Westland is voorbereid op de eventuele gevolgen van klimaatverandering en bodemdaling. Als het plan wel wordt uitgevoerd, wordt de kans op wateroverlast verkleind en blijft het mogelijk om ook in de toekomst in het Westland veilig en plezierig te kunnen wonen en ondernemen.

Hoogheemraad Koos Verbeek: "De afgelopen jaren hebben we juist in het Westland gemerkt hoe desastreus enorme piekbuien kunnen zijn en hoeveel schade er kan ontstaan. Om hier op voorbereid te zijn, de kans op wateroverlast te verkleinen en schade zoveel mogelijk te voorkomen, moet er snel ruimte worden gemaakt om water tijdelijk te kunnen bergen en tijdig af te voeren. Het is daarom zeer te betreuren dat de gemeenteraad niet helemaal instemt met de uitvoering van de plannen om het overtollige water tijdelijk op te kunnen slaan in waterbergingslocaties. Voorlopig houden bewoners en bedrijven een kans van één keer in de tien jaar op wateroverlast. Deze situatie vinden wij zorgelijk en gezien de kwetsbaarheid van het gebied ook onverantwoord."

Delfland neemt alle maatregelen in het boezemstelsel als regionaal watersysteem voor zijn rekening. Na uitvoering van de maatregelen kan het overtollige water uit de polders naar de boezem, het stelsel van met elkaar in open verbinding staande vaarten en kanalen. Het water uit de boezem wordt afgevoerd naar de Noordzee of naar de Nieuwe Waterweg. Delfland heeft hiervoor al 50 miljoen euro geïnvesteerd en verwacht binnen enkele jaren nog 30 miljoen euro te moeten investeren.

Ook in de polders wordt door Delfland fors geïnvesteerd. De afgelopen jaren is in het Westland al ruim 30 miljoen euro geïnvesteerd in het kader van het programma ABCDelfland. Om in de toekomst de veiligheid te blijven garanderen, zijn echter nog veel meer maatregelen in de polders nodig. Binnen de gemeente Westland moet nog 525.000 kubieke meter waterberging worden gerealiseerd. Als dit in oppervlaktewater wordt gerealiseerd is hiervoor 160 hectare ruimte nodig. Van die 160 hectare is 120 hectare nodig in glastuinbouwpolders. Vernieuwende oplossingen kunnen mogelijk zorgen voor ruimtebesparingen tot de helft van het aantal hectares. Voor het vergraven en inrichten van deze bergingen wil Delfland 112 miljoen euro investeren. Ook maakt Delfland al kosten voor alle technische maatregelen in de polders, zoals de aanleg en verbetering van stuwen, duikers, gemaalcapaciteiten en verbredingen van de boezem. Delfland investeert daarmee in totaal meer dan 200 miljoen euro in de gemeente Westland voor waterbeheersing.

Ruimte voor waterbergingen is een probleem dat door gemeenten, Delfland, bedrijven (en in mindere mate ook burgers) gezamenlijk moet worden aangepakt. Binnen het stadsgewest Haaglanden hebben Delfland en de gemeenten hierover in 2006 afspraken gemaakt. Zodra zich een kans voordoet, bijvoorbeeld gebiedsontwikkelingen, nieuwe woningbouwprojecten en herstructurering van bedrijven, moet binnen dat project voldoende waterberging wordt gerealiseerd om de kans op wateroverlast te verkleinen. De gemeente heeft als ruimtelijke ordenaar hierin een belangrijke rol. Gemeente en Delfland moeten dan samen zorgen voor droge voeten. Ook het bedrijfsleven heeft belang en een rol bij meer waterbergingen. Omdat in het Westland glastuinbouwbedrijven over de meeste grond beschikken, ligt daar de grootste wateropgave. Daarom willen het college van B en W en Delfland, net als aan alle andere ontwikkelaars, ook aan hen vragen om grond in ontwikkelingsplannen ter beschikking te stellen. Delfland gaat deze grond vervolgens vergraven en inrichten als waterbergingen. Nu de gemeenteraad niet helemaal heeft ingestemd met het waterplan moeten er nieuwe afspraken worden gemaakt over de aanpak van wateroverlast in het Westland. De gemeente Westland is daarmee nu als eerste aan zet.
Provincie:
Tag(s):