woensdag, 30. april 2008 - 0:05

Weer minder schoolverlaters

Almere

Uit recente cijfers van de Almeerse monitor Voortijdig Schoolverlaten (VSV) komt naar voren dat het percentage Voortijdig Schoolverlaters in Almere is gedaald van 16% in 2007 naar 13% in 2008.
Het streefcijfer van 10% of minder in 2010 komt hiermee weer een stap dichterbij. Het gaat hier om schoolverlaters tussen de 16 en 23 jaar die op 1 januari 2008 in Almere woonachtig waren.

In de monitor is goed zichtbaar hoe dit percentage sinds 2005 is teruggelopen van 23% tot 13%. Tegelijkertijd zijnde percentages van schoolgaande jongeren en jongeren met een startkwalificatie elk met ongeveer 5% toegenomen.

Interessant is de ontwikkeling binnen de diverse bevolkingsgroepen. De daling onder Turkse en Marokkaanse jongeren mag groot genoemd worden en ook de daling onder de Surinaamse en de overige niet-westerse allochtonen is meer dan gemiddeld.
Bij de Antilliaanse/Arubaanse jongeren is er sprake van een zeer lichte stijging.

Uit de monitor blijkt dat voortijdig schoolverlaten zich meer voordoet onder bepaalde groepen jongeren. Het gaat vooral om jongeren (jongens) van 20 jaar en ouder, vaak leerlingen in het mbo. Uit onderzoek is gebleken dat bijna 90% van de VSV-ers nog wel een vmbo-diploma weet te halen, maar dat vervolgens in het mbo 65% afhaakt. Dit illustreert hoe moeizaam voor veel leerlingen de overstap van vmbo naar mbo verloopt.

De terugloop van het percentage scholieren dat voortijdig stopt met zijn of haar opleiding, kan (deels) worden toegeschreven aan het project ‘Almeer Kans’. Uit een onlangs uitgevoerd onderzoek - gefinancierd door het Rijk - blijkt dat dit project zeer rendabel en succesvol is. Het project levert de maatschappij € 45.000 tot € 55.000 per deelnemer op.

In totaal participeren 50 deelnemers in het project, terwijl het de gemeente €150.000 per jaar kost. De opbrengsten bestaan er uit dat jongeren een hoger inkomen hebben, minder uitkeringen hebben, minder aanspraak maken op hulpverlenende instanties en minder vervallen in criminaliteit.

De Almeerse VSV-monitor 2008 is de vijfde VSV-monitor op rij. Vanaf 1 januari 2004 is jaarlijks de stand van zaken gemeten rond het Vroegtijdig Schoolverlaten in Almere. In deze monitor zijn voor het eerst de ontwikkelingen over een periode van 5 jaar in kaart gebracht en inzichtelijk gepresenteerd. Op 15 mei a.s. wordt in Almere een expertmeeting Voortijdig Schoolverlaten gehouden. Hier zijn alle betrokken partijen en belangstellenden welkom.
Provincie:
Tag(s):