vrijdag, 28. maart 2008 - 13:59

Weidevogels krijgen een miljoen euro

Gedeputeerde Staten van Noord-Holland hebben € 1 miljoen extra ter beschikking gesteld voor weidevogels. Daarmee komt voor het jaar 2008 in totaal € 3,6 miljoen beschikbaar voor de bescherming van deze vogels.

Oorspronkelijk was € 2,5 miljoen beschikbaar voor de weidevogelimpuls. In totaal is voor € 4 miljoen aan subsidieaanvragen ingediend. Omdat zoveel aanvragen zijn ingediend stelt de provincie nu extra geld beschikbaar.

Gedeputeerde Staten heeft besloten het subsidieplafond voor de weidevogelimpuls 2008 op te hogen met € 0,1 miljoen euro van het ministerie van LNV (Landbouw, Natuur en Visserij) en € 1 miljoen euro provinciaal geld uit het budget Beheer en Onderhoud Natuurgebieden.

De weidevogelstand loopt landelijk terug. Weidevogels zoals de grutto, de kievit en de scholekster worden bedreigd door intensieve landbouw. De provincie Noord-Holland en het ministerie van LNV willen de terugloop van het aantal weidevogels stoppen en de vogels behouden voor Noord-Hollands landschap.

De termijn voor het aanvragen van subsidie is gesloten. Agrariërs, agrarische natuurverenigingen en beheerders van natuurgebieden en vaarpercelen konden subsidie aanvragen om Noord-Holland voor weidevogels aantrekkelijker te maken.

Bijvoorbeeld door te zorgen voor een groter voedselaanbod, voor een open landschap, het opknappen van oevers, bootjes en weidevogelmolens, uitgesteld maaien en door een goede waterhuishouding. Voorwaarde is dat de percelen waarop deze maatregelen worden uitgevoerd in een kansrijk weidevogelgebied liggen.
Provincie:
Tag(s):