woensdag, 7. mei 2008 - 22:42

Werken aan zeeweringen met oog voor Zeeuwse cultuur

Oosterschelde

Oude sluizen of gemalen, rijksmonumenten als caissons, Plompe toren,
haven Rattekaai en Bruinisser stelberg, ze sieren het Zeeuwse Landschap. Projectbureau Zeeweringen bracht de cultuurhistorie langs
de boorden van de Oosterschelde in kaart en kan nu nog beter meewerken aan een toekomst voor het Zeeuwse verleden.

Vanaf 2007 voert projectbureau Zeeweringen dijkversterkingen uit langs de Oosterschelde. Het projectbureau wil voorzichtig omgaan met de talrijke
cultuurhistorische objecten die op en om de dijken in dit unieke gebied te
vinden zijn. Omdat eigen kennis ontbrak en de Cultuurhistorische
Hoofdstructuur waarover Provincie Zeeland al beschikt niet gedetailleerd
genoeg bleek, startte het projectbureau in 2007 zelf een onderzoek.

Dit leverde een schat aan informatie op. Allereerst een complete
inventarisatie. Daarnaast een digitale interactieve kaart, waarmee het
projectbureau een handig instrument in huis kreeg. Snel en eenvoudig kunnen voor elk dijktraject de cultuurhistorische objecten opgezocht worden envervolgens in een vroeg stadium meewegen bij het maken van de ontwerpen.

Voor het projectbureau is het een uitdaging om bij de uitvoering van het werk het landschap in het werkgebied zo min mogelijk te verstoren en het
herkenbare karakter ervan te behouden. De resultaten van het onderzoek
dragen daar zeker aan bij.

Het projectbureau stelt de informatie ook beschikbaar aan andere partijen.
Vanaf 15 mei is de digitale kaart te vinden op www.zeeweringen.nl.

Projectbureau Zeeweringen is een samenwerkingverband van
Rijkswaterstaat, waterschap Zeeuwse Eilanden en waterschap Zeeuws-
Vlaanderen. Het projectbureau versterkt de steenbekleding van de dijken
langs de Ooster- en Westerschelde, in totaal ruim 325 kilometer. De
steenbekleding wordt versterkt, omdat deze niet aan de wettelijk norm
voldoet. Er is geen acuut gevaar voor de veiligheid van Zeeland. Het project moet afgerond zijn in 2015.
Provincie:
Tag(s):