maandag, 26. mei 2008 - 9:28

Woningbouwvereniging verstoort vogelnesten bij werkzaamheden

Oud Sabbinge

Bij de Partij voor de Dieren Zeeland zijn meldingen binnen gekomen over woningbouwvereniging RWS uit Goes die bij werkzaamheden aan haar woningbestand de Flora- en Faunawet overtreden zou hebben. Zo zouden er in middenin de broedtijd nesten verstoord en/of verwijderd zijn.

Na deze meldingen heeft de Partij voor de Dieren direct contact opgenomen met de woningbouwvereniging, wat inmiddels van de kant vereniging de voorlopige toezegging opgeleverd heeft dat men dit in de toekomst wil voorkomen.

Onder de huidige bepalingen van de Flora- en Faunawet is het verboden in te broedtijd nesten te verstoren, leeg te halen of te verwijderen. Rob Ossewaarde, voorzitter van de werkgroep van de Partij voor de Dieren in Zeeland, nam dan ook terstond contact op met de woningbouwvereniging.

Na overleg deed wooningbouwvereniging RWS bij monde van haar medewerker dhr. De Miranda de toezegging de werkzaamheden stil te leggen. Pas na het einde van de broedtijd zouden de werkzaamheden dan weer hervat worden.

Helaas voegde men daar vervolgens een niet onbelangrijk voorbehoud aan toe: RWS, dat de reinigingswerkzaamheden uitbesteed had aan de firma Lacor, wilde het betreffende bedrijf zelf laten kijken ‘wanneer ze financieel haalbaar kunnen stoppen’. Omdat zo’n omschrijving de optie open liet dat het betrokken bedrijf toch nog weken door zou gaan met ‘reiniging’ met mogelijk opnieuw verwijdering van nesten, nam Rob Ossewaarde opnieuw contact op.

RWS benadrukte nogmaals ‘maatschappelijk mee te willen denken’, en ‘geschrokken te zijn van het strafbare feit’, maar gaf ook aan de geldigheid van de melding te willen onderzoeken en tevens Lacor genoeg mogelijkheden te willen geven om te reageren, daar het gebeuren heel wel te wijten zou kunnen zijn aan de onervarenheid of onwetendheid van een medewerker ter plaatse.

Als de melding van het leeghalen van een nest is geverifieerd, zo meldde de zegsman van RWS, dan zal de woningbouwvereniging de betreffende reinigingswerkzaamheden ‘per direct’ stopzetten. De RWS zou er uiterlijk vrijdag einde werkdag op terugkomen, met de genomen maatregelen, maar helaas zijn ze deze afspraak niet na gekomen.

Partij voor de Dieren Zeeland zal de zaak verder volgen, en verzoekt tevens huurders van Zeeuwse woningbouwverenigingen soortgelijke incidenten aan de Partij voor de Dieren te melden.
Provincie:
Tag(s):