woensdag, 29. oktober 2008 - 15:45

Zeeland start pilot klimaatproject

Afgelopen maandag en dinsdag vond in Scharendijke op Schouwen-Duiveland een internationale (start) bijeenkomst plaats in het kader van het Europese project "Climate Proof Areas". 
In dit project werken vijf landen langs de Noordzee (Zweden, Engeland, Duitsland, België en Nederland) samen om pilot gebieden klimaatbestendig te maken. Dit houdt in dat voor alle gebieden wordt onderzocht wat de invloed is van klimaatverandering en op welke wijze hierop kan worden ingespeeld.

De Nederlandse pilot vindt plaats op het eiland Schouwen-Duiveland. De gemeente Schouwen-Duiveland, Rijkswaterstaat Zeeland en de provincie Zeeland gaan hier onderzoek doen naar maatregelen die het eiland voor moeten bereiden op de toekomst. In het project wordt nauw samengewerkt met Deltares en het waterschap Zeeuwse Eilanden.

Er komt een onderzoek naar de effecten van klimaatverandering voor Schouwen-Duiveland, de wijze waar hier op een goede manier kan worden ingespeeld en hoe dit kan worden vertaalt in concrete ideeën, kansen en innovaties. 
Het denken over een klimaatbestendig Schouwen-Duiveland is niet alleen het denken in bedreigingen maar juist ook denken in kansen. De combinatie tussen maatregelen op het gebied van hoogwaterveiligheid en maatregelen op het gebied van bevolkingsontwikkeling, toerisme, ecologie en ruimtelijke ordening spelen in het klimaatbestendig maken van Schouwen-Duiveland een belangrijke rol. 
Zo wordt er bijvoorbeeld gekeken waar er slimme combinaties gemaakt kunnen worden tussen waterkeringen en (nieuw) te ontwikkelen woon- en recreatiegebieden. Hiermee wordt enerzijds gewerkt aan de bescherming tegen overstromingen en anderzijds ook aan een impuls van de woon- en recreatiekwaliteit. Ook de plannen om de Grevelingen in de toekomst te gebruiken voor rivierwaterberging, het terugbrengen van het getij, samen met gewenste vernieuwing van het gebied tussen de Brouwersdam en Scharendijke waarbij de dijk wellicht lager zou kunnen worden vormen onderwerp van studie. 

Verder wordt gestudeerd op innovatieve vormen van erosieremmende maatregelen van de slikken en platen in de Oosterschelde. Deze platen dragen voor een belangrijk deel bij aan de bescherming van de dijken en vormen internationaal een belangrijke fourageerplaats voor vogels. De monitoring van de in oktober gereedgekomen proefzandsuppletie op de Galgeplaat maakt ook onderdeel uit van het project. De proeven moeten uitwijzen of de slikken en platen behouden kunnen blijven in de strijd tegen de zandhonger. De gemeente wil tot slot aan de gang met het klimaatbestendig maken van hun bestemmingsplan buitengebied.
Provincie:
Tag(s):