woensdag, 12. maart 2008 - 9:26

Zeeuws maritiem erfgoed in de schijnwerpers

Kamperland

Gemeenten kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan het behoud van het maritiem erfgoed in Zeeland. Dat bleek op woensdag 5 maart jl. tijdens een themamiddag over dit onderwerp in Kamperland.

De workshop, georganiseerd door het Platform Maritiem Erfgoed Zeeland in samenwerking met de Stichting Cultureel Erfgoed Zeeland (SCEZ) en met medewerking van de Provincie Zeeland, vond plaats op het motorschip Terra Nova. Dit authentieke binnenvaartschip uit 1929 was voor deze gelegenheid afgemeerd in de Oude Haven van Kamperland.

De workshop had als titel: ‘Maritiem erfgoed, … de waarde van behoud. Maritiem erfgoed als economische drager?’ Een veertigtal genodigden, waaronder veel bestuurders en beleidsmakers van de Zeeuwse gemeenten, gaven acte de présence. Zij werden door een gevarieerd gezelschap van sprekers van zowel binnen als buiten de provincie geïnformeerd over de verschillende aspecten die met de instandhouding van dit specifieke erfgoed verbonden zijn.

De nadruk van de presentaties lag op de mogelijkheden voor het varend maritiem erfgoed én de bijbehorende infrastructurele werken. Om in conditie te blijven moeten historische schepen nu eenmaal blijven varen. Hiervoor zijn echter wel voorzieningen nodig, zoals geschikte vaarroutes en voldoende - voor deze beeldbepalende schepen gereserveerde - passanten- en ligplaatsen.

Tijdens de groepsdiscussie aan het eind van de middag werd duidelijk dat de Zeeuwse gemeenten maritiem erfgoed te weinig inpassen in de ruimtelijke ontwikkelingsplannen. Het gebeurt dan ook zelden dat historische havens en historische schepen in beleidsplannen als uitgangspunt worden genomen.

Niet politieke onwil, maar vooral onbekendheid met het maritiem erfgoed ligt hieraan ten grondslag. Daarnaast blijken gemeenten regelmatig het kostenaspect aan te voeren als argument voor de beperkte aandacht voor het maritiem erfgoed. Het onderbrengen van historische schepen in eigen haven(s) kan gemeenten echter volop mogelijkheden bieden, met name in de toeristische en recreatieve sector. De Provincie Zeeland poogt dan ook nieuwe, positieve ontwikkelingen zoveel mogelijk te stimuleren.

In de workshop werd door gedeputeerde Van Waveren gemeld dat de provincie binnen korte tijd opdracht zal geven voor een grootschalig onderzoek. In deze pilot, waarbij uitdrukkelijk de Zeeuwse gemeenten betrokken zullen worden, zal het Zeeuws maritiem erfgoed in kaart worden gebracht en zal bovendien onderzocht worden wat de voorwaarden voor instandhouding en ontwikkeling hiervan zullen zijn.

Tevens verleent de provincie sinds kort via de SCEZ structurele ondersteuning aan het Platform Maritiem Erfgoed Zeeland, dit in de persoon van een consulent cultuurhistorie en monumenten. Met deze ondersteuning maakt de provincie duidelijk dat zij grote waarde hecht aan het maritiem erfgoed als essentieel onderdeel van het Zeeuws cultureel erfgoed.

De tijdens de workshop geopperde ideeën en oplossingen waren in ieder geval al volop onderwerp van gesprek tijdens de afsluitende borrel. De themamiddag werd door de deelnemers als zinvol en leerzaam ervaren. Deze positieve ervaringen vormen dan ook een goed uitgangspunt voor een nauwere samenwerking tussen gemeenten en eigenaars en beheerders van het Zeeuws maritiem erfgoed in de nabije toekomst.
Provincie:
Tag(s):