vrijdag, 6. maart 2009 - 11:07

185 hectare Bildtpollen voor It Fryske Gea

Op donderdag 5 maart heeft gedeputeerde Hans Konst van de provincie Fryslân een buitendijks gebied van 185 hectare in de Bildtpollen symbolisch overgedragen aan directeur Ultsje Hosper van It Fryske Gea. Vanaf 23 februari jl. is It Fryske Gea officieel eigenaar en beheerder van het door de provincie Fryslân gefinancierde gebied. Met de aankoop is een bedrag van 2,3 miljoen euro gemoeid.

Gedeputeerde Konst is verheugd met de aankoop: “We hebben een belangrijke stap gezet in het project Noord Fryslân Buitendijks en het realiseren van de EHS voor dit deel van Fryslân. De afronding en overdracht van deze aankoop kan stimulerend werken voor de rest van het gebied Noord Fryslân Buitendijks.�

De provincie Fryslân zet in op de realisering, bescherming en ontwikkeling van een duurzame ecologische hoofdstructuur (EHS). In het kader van het project Noord Fryslân Buitendijks worden gronden verworven en overgedragen aan It Fryske Gea. De gronden worden in opdracht van de provincie Fryslân verworven door DLG.

Eind 1996 is het begrenzingenplan en beheerplan voor Noord Fryslân Buitendijks vastgesteld. Daarin is vastgelegd dat aangekochte gronden in beheer en eigendom komen van It Fryske Gea. De reguliere pachtcontracten die op een deel van de gronden liggen, worden door It Fryske Gea gerespecteerd.

Directeur Ultsje Hosper van It Fryske Gea is zeer blij met de overdracht: “De Bildtpollen is een traditioneel natuurgebied dat wij al voor het resterende deel in eigendom/beheer hadden. Met de overdracht van dit laatste stuk Bildtpollen aan It Fryske Gea ontstaat een aaneengesloten natuurgebied. We kunnen nu beginnen met de uitvoering van het verkwelderingsplan. De kwelder kan straks meegroeien met de zee doordat het gebied bij hoge vloed tot aan de dijk onder water kan komen te staan. Dat is erg belangrijk, ook vanwege de veranderingen in het klimaat�.

Ook het gebiedsontwikkelingsproces Ferwerderadiel draagt positief bij om de doelstellingen van het project Noord Fryslân Buitendijks te realiseren. Een mooi voorbeeld is de recente aankoop van een gebied van 21 hectare nabij Ferwert. “Het mes snijdt aan twee kanten. Deze gronden zijn deels bestemd voor natuurontwikkeling en vormen tegelijkertijd een belangrijke stimulans voor het gebiedsontwikkelingsproces Ferwerderadiel�, aldus Konst.
Provincie:
Tag(s):