zaterdag, 6. juni 2009 - 10:10

300 miljoen euro extra voor Overijsselse projecten

Zwolle

De komende jaren willen Gedeputeerde Staten extra investeren in de Overijsselse woon-, leef- en werkomgeving. Tot en met 2011 gaat het om een bedrag van ruim 300 miljoen euro. Dit heeft de provincie vrijdag bekendgemaakt.

Deze investering komt boven op de reguliere begroting. Voor de lange termijn, van 2009 tot en met 2025, investeren GS in totaal 2 miljard euro extra. De voorstellen voor de plannen, die het college van Gedeputeerde Staten vrijdag 5 juni heeft gepresenteerd, zijn verwoord in het investeringsprogramma ‘Investeren in Overijssel’.

Het programma voorziet in een breed scala aan projecten op het gebied van ruimtelijke ordening, mobiliteit, economie, landelijk gebied, water, milieu en culturele en sociale infrastructuur. Dit is tevens een aanvulling op het pakket aan maatregelen dat GS inzetten om de Overijsselse economie weer vlot te trekken.

Provinciale Staten van Overijssel bespreken de voorstellen van GS in de commissievergaderingen op 17 juni aanstaande. De definitieve besluitvorming over ‘Investeren in Overijssel’ vindt plaats tijdens de Statenvergadering op 1 juli 2009. Het investeringsprogramma ‘Investeren in Overijssel’ bouwt voort op onder andere het coalitieakkoord &Overijssel 2007-2011 en de Omgevingsvisie Overijssel.

Hierin staan de ambities en doelen van de provincie verwoord. Duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit zijn de rode draden bij de keuze van de projecten. De uitvoering van het programma is onder voorbehoud van de definitieve afronding van de verkoop van Essent en de inkomsten uit het provinciefonds.

Investeren in Overijssel richt zich in eerste instantie op de periode 2009 tot en met 2011 en behelst een bedrag van € 302.266.000,--. Hierover nemen Provinciale Staten op 1 juli een besluit. Voor de middellange termijn tot en met 2015 worden bij de begroting in 2011 besluiten genomen. In de onderstaande tabel staat de verdeling per thema voor de komende twee jaar.

Thema’s 2009 t/m 2011
Ruimtelijke ordening 33.200
Mobiliteit 39.950
Regionale economie 61.170
Landelijk gebied 40.191
Waterbeheer 20.505
Milieu 41.400
Culturele infrastructuur & erfgoed 37.350
Wettelijke taken w.o. Jeugdzorg 10.500
Sociale infrastructuur 18.000
Totaal 302.266
(bedragen x 1000 euro)

Met het investeringsprogramma tot en met 2025 ligt er een ambitieus programma dat ook voldoende mogelijkheden biedt voor toekomstige colleges. Samen met partners in Overijssel en daarbuiten werkt de provincie aan de uitvoering van de projecten.

“Door samen te werken kunnen we elkaar versterken en zo meer resultaat voor de Overijsselse samenleving bereiken�, aldus het College van GS. De komende maanden wordt in overleg met de gemeenten bekeken hoe deze impuls nog verder versterkt kan worden. Hierbij gaat het om de aansluiting van gemeentelijke projecten op provinciale ambities.
Provincie:
Tag(s):