dinsdag, 3. maart 2009 - 18:03

Aanvalsplan crisis en minimabeleid vastgesteld

Winterswijk

De gemeenteraad van Winterswijk heeft op donderdag 26 februari onder andere gesproken over het minimabeleid. De raad heeft ingestemd met de nota ‘Uitbreiding minimabeleid 2008, 2009 en volgende jaren’. Ook heeft de raad ingestemd met het aanvalsplan ‘van crisis naar innovatie’. Dit zijn enkele van de besluiten die de gemeenteraad op donderdag 26 februari nam. Hieronder worden de belangrijkste besluiten toegelicht.

Bij het vaststellen van de programmabegroting 2009 heeft de raad budget beschikbaar gesteld voor het gemeentelijk minimabeleid. Het college heeft onlangs de Beleidsregels bijzondere bijstand 2009 vastgesteld. Op verzoek van de commissie Burger en Samenleving zijn deze beleidsregels en de daarbij behorende nota ‘Uitbreiding minimabeleid 2008, 2009 en volgende jaren’ aan de raad voorgelegd. De raad heeft de beleidsregels en de nota aangenomen met algemene stemmen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft een aanvalsplan opgesteld waarin wordt aangegeven hoe de gemeente Winterswijk de financieel/economische crisis tegemoet wil treden. Het college heeft de raad gevraagd om op dit moment in ieder geval nog geen bezuinigingen door te voeren vanwege het crisisversterkende effect dat daarvan uit kan gaan.

Ook heeft het college de raad toestemming gevraagd om in de 1e Bestuursrapportage 2009 concrete voorstellen te doen voor extra investeringen. De financiële ruimte daarvoor zoekt het college o.a. in de bijstelling van beschikbare investeringskredieten voor groen en wegen. Ook heeft het college de raad gevraagd een positieve intentie uit te spreken om deel te nemen in een participatiefonds dat is gericht op het stimuleren van duurzame ontwikkelingen in de regio.Ter vergadering hebben PW en WB een amendement ingediend. Het amendement van PW vroeg het college om voorstellen te doen om te investeren in projecten die bij voorkeur zijn gericht op duurzaamheid. Dit amendement is aangenomen met algemene stemmen.

WB vroeg het college in een amendement om maandelijks te rapporteren over de voortgang van het aanvalsplan. De stemmen zijn gestaakt bij 10 voor en 10 tegen. Het college heeft daarop toegezegd de raad met enige regelmaat te informeren over de voortgang. De raad heeft uiteindelijk ingestemd met het voorstel van het college, rekening houdend met het amendement van PW.
Provincie:
Tag(s):