dinsdag, 9. juni 2009 - 13:34

Achtkarspelen biedt ruimte voor extra miljoeneninvesteringen

Het gemeentebestuur van Achtkarspelen slaagt er de komende jaren in haar ontwikkelambities vast te houden en ruim € 5 miljoen extra te investeren met een blijvend positief en solide financieel toekomstperspectief. Dat blijkt uit de Kadernota 2010 die het college van burgemeester en wethouders vandaag presenteert. De hervorming van de gemeentelijke financiën die in 2007 en 2008 is doorgevoerd werpt zijn vruchten af, nu de effecten van de wereldwijde economische crisis moeten worden opgevangen en de inkomsten van de gemeente afnemen.

De Onroerendezaakbelasting stijgt in 2010 en 2011 met slechts 0,5% (de door het CPB voorspelde inflatieontwikkeling), in plaats van de voorgenomen 1,9% en 1,5%. Het gemeentebestuur wil daarmee tegemoetkomen aan de oproep van het rijk aan de gemeenten om de lokale lasten minimaal te laten stijgen. De opgebouwde reserves maken het mogelijk om de portemonnee van de inwoners niet extra aan te spreken voor de investeringsambities van de gemeente. Ook voor het onderhoud van wegen, schoolgebouwen, sport- en welzijnsaccommodaties zijn voldoende middelen voorhanden.

Alle geplande investeringen in de sociale, economische en ruimtelijke structuur van de gemeente kunnen doorgang vinden, terwijl ook ruimte is gevonden voor aanzienlijke beleidsintensiveringen. Er wordt geïnvesteerd in de kwaliteit van de peuteropvang, de (verkeers)veiligheid, extra aanleg en onderhoud van wegen, de dienstverlening aan de burgers en tal van duurzaamheidmaatregelen. In totaal meer dan € 5 miljoen extra.

De gemeente is in staat om de verwachte groei van het aantal bijstanduitkeringen bij een verder krimpende economie op te vangen. Bovendien wordt de schulddienstverlening permanent opgenomen in de laagdrempelige dienstverlening van de gemeente, waarmee Achtkarspelen in Nederland voorop loopt. De voorzieningen op het terrein van bijzondere bijstand, WMO en WVG blijven in stand.

Met een vijftiental nieuwe maatregelen probeert de gemeente in samenspel met het bedrijfsleven zoveel mogelijk werkgelegenheid te behouden en vinden omvangrijke investeringen plaats voor de versterking van het ondernemersklimaat in de gemeente. Bijvoorbeeld door de revitalisering en aanleg van bedrijfsterreinen en een studie naar de aanleg van een zuidelijke rondweg om Surhuisterveen. De gemeente werkt met omliggende gemeenten en de provincie aan een ambitieus regionaal sociaal-economisch masterplan, waarin de ontwikkeling van een watergebonden bedrijventerrein in de Westkern/Skûlenboarch en de spoorverdubbeling naar Leeuwarden een prominente plaats innemen.

De gemeente heeft financieel alles uit de kast gehaald om forse extra investeringen mogelijk te maken. De bouw van de brede school in Gerkesklooster kan binnenkort van start gaan. Ook wordt geïnvesteerd in de herstructurering van het Torenplein in Surhuisterveen, de herprofilering van de Kuipersweg in Buitenpost en de verstrekking van duurzaamheidsleningen aan woningeigenaren die willen investeren in energiebesparende ingrepen. Verder worden een drietal erkende knelpunten in de verkeersveiligheid aangepakt (kruising Turfloane/Warmoldstritte Harkema, Bernardlaan Buitenpost en Kuipersweg Buitenpost) en kan de nieuwbouw van het Lauwerscollege in Buitenpost worden gerealiseerd.

Belangrijkste beleidsintensiveringen
Kuipersweg in Buitenpost 1.050.000
Duurzaamheidsleningen 800.000
Duurzaam veilig 456.000
Torenplein Surhuisterveen 400.000
MFA Gerkesklooster 360.000
Revitalisering bedrijventerreinen 245.000
Schulddienstverlening 224.000 p.j.
Fietspadenplan 200.000
Herinrichting Bernhardlaan 200.000
Implementatie en realisatie KCC 174.000 p.j.
Lauwerscollege 156.000
Provincie:
Tag(s):