maandag, 28. september 2009 - 17:05

'Acute zorg in provincie Groningen is kwetsbaar'

Groningen

De beschikbaarheid en bereikbaarheid van acute zorg (onvoorziene en onmiddellijke behoefte aan zorg) buiten kantooruren in dunbevolkte gebieden van de provincie Groningen is kwetsbaar. Dit blijkt uit onderzoek van ARGO Rijksuniversiteit Groningen BV dat is uitgevoerd in opdracht van het Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) Groningen.

Voor de dunbevolkte gebieden in de provincie Groningen zijn er echter zorgen voor de toekomst. De afdelingen Spoedeisende Hulp (SEH) van de ziekenhuizen in deze regio's spelen een belangrijke rol in het tijdig verlenen van acute zorg. Uit het rapport komt naar voren dat de huidige financiering van de afdelingen SEH niet kostendekkend is. Zelfs niet met inbegrip van de extra beschikbaarheidstoeslag die ziekenhuizen in dunbevolkte gebieden krijgen van het ministerie van VWS om deze afdelingen open te kunnen houden.

Als deze toeslag opgeheven zou worden, leidt dit onherroepelijk tot het wegvallen van de afdeling SEH in de drie perifere ziekenhuizen (St. Lucas Winschoten, Delfzicht Delfzijl en Refaja Stadskanaal). Dit heeft naar schatting een verviervoudiging tot gevolg van het aantal acute patiënten buiten kantooruren dat niet binnen de norm van 40 minuten in een ziekenhuis arriveert.

Geld van het rijk is niet het enige dat nodig is om de kwetsbaarheid van de acute zorg in dunbevolkte gebieden in de provincie Groningen tegen te gaan. Een andere belangrijke aanbeveling aan het ROAZ is om door te gaan met de samenwerking en onderlinge afstemming tussen de partners in de acute zorg te verbeteren en versterken. Acties die al in gang zijn gezet zijn o.a. de verplaatsing van ambulancestandplaatsen naar beter bereikbare locaties, het paraat maken van de diensten, waardoor uitruk- en rijtijden worden bekort, samenwerking tussen huisartsenposten en afdelingen SEH en samenwerking tussen de auto's van de Doktersdienst en van de Regionale Ambulance Voorziening.
Provincie:
Tag(s):